Καταστατικό του Παγκρητίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

Άρθρο 1.

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία : ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ και σε αγγλική μετάφραση :PANCRETAN ASSOCIATION OF HOTEL MANAGERS".

 Έδρα του σωματείου είναι το Ηράκλειο Κρήτης.

ΣΚΟΠΟΙ 

Άρθρο 2.

Σκοποί του σωματείου είναι:
1)Η διαφύλαξη και προαγωγή των θεσμικών, οικονομικών, ηθικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και επιμορφωτικών συμφερόντων και επιδιώξεων των Διευθυντών Ξενοδοχείων.
2)Η ανάπτυξη πνεύματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, καθώς επίσης και η συνεργασία με άλλα σωματεία για την προάσπιση των κοινών τους σκοπών.
3)Η ανάπτυξη συλλογικής δραστηριότητας για βελτίωση του Τουριστικού επιπέδου της Χώρας.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ 

Άρθρο 3.

Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου επιτυγχάνεται με τα παρακάτω μέσα, που αναφέρονται ενδεικτικά:
1)Με την οργάνωση και εκτέλεση σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, ταξιδιών κλπ, που αποσκοπούν στην παραπέρα διεύρυνση του επαγγελματικού και πνευματικού επιπέδου των μελών.
2)Με την καλοπροαίρετη και εποικοδομητική συνεργασία ( μακρά ατομικών, πολιτικών και θρησκευτικών επιρροών και αναμίξεων) με άλλους τουριστικούς και κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς της χώρας και του εξωτερικού.
3)Με την ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων, πληροφοριών και γνώσεων.
4)Με την διαμόρφωση συλλογικών ενεργειών για την βελτίωση του τουριστικού επιπέδου της χώρας.
5)Με την έκδοση πληροφοριακών εντύπων.
6)Με την οργάνωση - εκτέλεση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

ΜΕΛΗ

Άρθρο 4.

Τα μέλη του συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά και επίτιμα:

4.Α. Σαν τακτικά μέλη γράφονται όλοι οι διευθυντές ξενοδοχείων, ημεδαπής Αλλοδαπής, πτυχιούχοι σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων εφόσον έχουν διορισμό από τον EOT και εφόσον ζητήσουν τούτο με αίτηση τους προς το Δ.Σ. του Συλλόγου
και εγκριθεί από αυτό. Τακτικά μέλη μπορούν να γραφούν και αλλοδαποί, που
εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα. Γενικοί διευθυντές ή Operation Managers ή Sales & Marketing Managers Αλυσίδων ή Ομίλων, με παρουσία ξενοδοχείων στην Κρήτη.
Αυτοί θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Σχολών Τουριστικών Επαγγελμάτων,
Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

4.Α.1.  Πτυχιούχοι ανωτέρων ή ανωτάτων σχολών εκτός τουριστικών επαγγελμάτων με διορισμό από EOT.
Τα δόκιμα μέλη με διορισμό, έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά όχι του εκλέγεσθαι.

4.Α.2.  Μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών του Συλλόγου και έγκριση του Δ/Σ Ανώτερα στελέχη ξενοδοχείων 1) υποδιευθυντές, 2) Room Division Managers, 3 Food & Beverage Managers, που εκτελούν αποκλειστικά χρέη αυτών των ειδικοτήτων, πτυχιούχοι σχολών ακόμα και μη τουριστικών με τουλάχιστον 3ετη προϋπηρεσία σαν στελέχη και να εργάζονται σε ξενοδοχεία κατηγορίας πολυτελείας ή Α' κατηγορίας ανεξάρτητα μεγέθους, ή άλλης κατηγορίας μεγαλύτερα των 100 δωματίων.
Τα δόκιμα μέλη χωρίς διορισμό, δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

4.Β.  Σαν επίτιμα μέλη γράφονται μετά από έγγραφη πρόταση πέντε τακτικών μελών του συλλόγου και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στο Σύλλογο, την κοινωνία και γενικά στο Ξενοδοχειακό Τουριστικό  κύκλωμα.  Τα  επίτιμα  μέλη  μπορούν να  μετέχουν  στις Γενικέ Συνελεύσεις με γνώμη, στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου, όπως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

4.Β.1. Τακτικά μέλη με την συνταξιοδότηση τους και αίτηση τους γίνονται αυτόματο επίτιμα και διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγειν αλλά όχι του εκλέγεσθαι. Επίσης δε πληρώνουν συνδρομές.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5.

Τα μέλη του Συλλόγου , τακτικά και δόκιμα, υποχρεώνονται :

1) Να εκπληρώνουν τι οικονομικές τους υποχρεώσεις.

2) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικοί και στις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου.

3) Να επιδεικνύουν συμπεριφορά σύμφωνη με την αξιοπρέπεια ενός μέλους και ποτέ να μη γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημίας του Συλλόγου ή των μελών του

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6.

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της διοίκησης και εφ' όσον είναι ταμειακά εντάξει να εκλέγουν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου και σε κάθε άλλη ψηφοφορία, που αφορά σκοπούς του Συλλόγου και τα συμφέροντα των μελών. Τα μέλη απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση, που νόμιμα επιδιώκει το σωματείο. Έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου και της κριτικής πάνω στις πράξεις των οργάνων και το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης για την πορεία των υποθέσεων του Συλλόγου. Μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε, καταθέτοντας δήλωση προς το Δ.Σ. και εξοφλώντας τυχόν οφειλόμενες εισφορές, καθώς και εκείνες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους. Έχουν δικαίωμα να ζητούν την υλική και ηθική συνδρομή του σωματείου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7.

Το μέλος διαγράφεται αν :

α) δεν πήρε μέρος στις δύο (2) τελευταίες εκλογές για την διοίκηση, χωρίς να υπάρχει ανώτερη βία.

β) Καθυστερεί την συνδρομή του πάνω από έξη (6) μήνες και αφού προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση.

γ) Η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Συλλόγου ή δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της ΓΗΣ. και αφού παρά την προειδοποίηση του Δ.Σ. δεν συμμορφωθεί

δ) Τιμωρηθεί επανειλημμένα με πειθαρχικές ποινές, ε) Εκπροσωπεί τον Σύλλογο χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση.

Οι διαγραφές γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., μπορεί δε σε κάθε περίπτωση να επιβληθεί, η ποινή της παρατήρησης ή της επίπληξης, αφού πάντοτε προσκληθεί το μέλος σε απολογία πριν από πέντε (5) ημέρες. Οι διαγραφόμενοι μπορούν να καταφύγουν στην Γεν. Συνέλευση, που αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό. Τα διαγραφόμενα ή αποχωρούντα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου, ούτε μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή συνδρομών, δωρεών ή οποιαδήποτε παροχή. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. ή της ΓΗΣ. για διαγραφή μέλους επιτρέπεται προσφυγή στο Δικαστήριο, οπότε η ακύρωση ή η αναγνώριση της ακυρότητας της απόφασης για την διαγραφή έχει τα αποτελέσματα ανάκλησης της.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 8,

1) Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του Συλλόγου, την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης στις παρακάτω περιπτώσεις:

α) Όταν το μέλος επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά,

β) Όταν εμποδίζει την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου,

γ) Όταν ενεργεί πράξεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και προσωπικότητα μέλους του Συλλόγου.

2) Η Γ.Σ. μπορεί να επιβάλλει τις παραπάνω ποινές στα μέλη του Δ.Σ. για παραβάσεις των διατάξεων του καταστατικού. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται πάντοτε αφού το μέλος κληθεί σε απολογία.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 9.
   
Πόροι του Συλλόγου είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, που ορίζετε σε  Ευρώ……….β) Η μηνιαία συνδρομή των μελών, που ορίζεται σε Ευρώ ......... Τα από την περιουσία του Συλλόγου έσοδα (τόκοι κεφαλαίων κλπ) και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο από συνεστιάσεις, χοροεσπερίδες, γιορτές, λαχεία κλπ. δ) Οι προς τον Σύλλογο δωρεές, κληρονομιές πάσης φύσεως, κληροδοσίες και ειδικές κάθε είδους εισφορές, ε) Έκτακτες εισφορές επιβαλλόμενες από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ. για συγκεκριμένη αιτία. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και η μηνιαία συνδρομή των, καθορίζονται από απόφαση του Δ.Σ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Άρθρο 10.
   
Ο διαχειριστικός χρόνος αρχίζει την 1η του Γενάρη και λήγει την 31η του Δεκέμβρη κάθε χρόνου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11.

Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτερο όργανο του Συλλόγου και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα. Οι αποφάσεις δεσμεύουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, ακόμη και αυτά που δεν παραβρέθηκαν στην συνέλευση ή μειοψήφησαν σε αυτή. Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο και εντός τριμήνου από την λήξη του διαχειριστικού χρόνου. Σε αυτή τίθεται σε έλεγχο και έγκριση των μελών: α) Ο Διοικητικός Απολογισμός του Διοικ. Συμβουλίου, β) Ο Οικονομικός Απολογισμός του λήξαντος έτους και ο προϋπολογισμός του επομένου, γ) Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση, δ) Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί από το Δ.Σ.
Έκτακτα συγκαλείται η Γ.Σ. όποτε κρίνει το Δ.Σ. για να συζητήσει θέματα σοβαρά, όπως επίσης εάν το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών, με αίτηση τους προς το Δ.Σ., στην οποία θα αναγράφονται και τα θέματα για συζήτηση. Μέσα σε επτά (7) μέρες από την υποβολή της αίτησης το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει το χρόνο για την σύγκληση της, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνά τις είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. δεν καλέσει την έκτακτη Δ.Σ. σε 20 ημέρες, συνέρχεται αυτή με την φροντίδα ενός ή περισσοτέρων από τους αιτούντες.

Επίσης συγκαλείται έκτακτα η Γ.Σ. και στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό και ο Νόμος.
Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγεται τριμελές προεδρείο από τα μέλη της συνέλευσης, χωρίς να αποκλείονται τα μέλη του Δ.Σ.
Κάθε δεύτερο χρόνο η Γ.Σ. εκλέγει τα διοικητικά και εποπτικά όργανα του Συλλόγου, δηλαδή: το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους του σωματείου για τους ανώτερους και ανώτατους συνδικαλιστικούς οργανισμούς.
Η Γεν. Συνέλευση καλείται από το Δ.Σ. και γνωστοποιείται με ατομικό έγγραφο σε κάθε μέλος και με σχετική ανακοίνωση δημοσιευόμενη στον τοπικό τύπο, τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης.
Γ.Σ. παίρνουν μέρος όλα τα μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Τα μέλη μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους και την μέρα της Γ.Σ. πριν από την έναρξη της.

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 12.

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εκτός ειδικών περιπτώσεων, όταν είναι παρόντα το 1/3 από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου, που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των παρόντων τακτικών ταμειακά τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 30 (τριάντα) ατόμων. Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία καλείται δεύτερη Γ.Σ. με τα ίδια θέματα, μέσα σε τρεις (3) το λιγότερο μέχρι δέκα (10) το πού μέρες, με παρόντες το 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Για την δεύτερη Γ.Σ., ο συνολικός αριθμός των παρόντων τακτικών ταμειακά τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 25 (είκοσι πέντε) ατόμων.
Αν δεν έχει απαρτία και η δεύτερη συνέλευση δεν μπορεί να κληθεί με το ίδιο θέμα άλλη Συνέλευση πριν περάσουν δύο (2) μήνες, η οποία και θεωρείται πρώτη, όσον αφορά την απαιτούμενη απαρτία.
Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με εκούσιους αντιπροσώπους. Αντίθετα, επιτρέπεται η έγγραφη συναίνεση των απόντων στις περιπτώσεις των άρθρων 97 παρ.2 και 100 Α.Κ.
Οι αποφάσεις της Γ.Σ., εκτός από ειδικές περιπτώσεις, παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο άρθρο 14. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία του 1/2 + 1 των παρόντων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 13,

Για λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού, για διάλυση του σωματείου, για προσχώρηση ή αποχώρηση από ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα, χρειάζεται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 14.

Η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) επί εκλογής του
Δ.Σ., β) επί εκλογής των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) επί εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, δ) επί θεμάτων εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, ε) σε περίπτωση έγκρισης λογοδοσίας της διοίκησης, στ) σε ζητήματα που αναφέρονται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, ζ) σε περίπτωση λήψης απόφασης για συγχώνευση του Σωματείου με άλλο, ίδρυση Ομοσπονδίας, προσχώρηση ή αποχώρηση από ανώτερα όργανα, εκλογή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.   
Για κάθε άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών, ή ονομαστική κλή­ση και ποτέ δια βοής. Απόφαση για θέματα που δεν αναφέρονται στην ημερήσια διά­ταξη είναι άκυρη, εκτός αν αποφασίσει το 1/4 των παρόντων μελών της Γ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γ.Σ. γράφονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων, υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της. Το κύρος των αποφάσεων μπορεί να προσβληθεί μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση, με ένσταση που κατατίθεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου, που υπάγεται το Σωματείο, όπως προβλέπεται από το Νόμο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15.

Ο Σύλλογος διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε δεύ­τερο χρόνο από την Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Μαζί με τα τακτικά μέλη εκλέγονται και τρία (3) αναπληρωματικά, τα οποία αντικαθιστούν τα μέλη του Δ.Σ., που με οποιο­νδήποτε τρόπο εκπίπτουν ή αποχωρούν. Μόλις εκλεγεί το Δ.Σ. συγκεντρώνεται μέσα σε 8 ημέρες με πρωτοβουλία του πρώτου σε ψήφους συμβούλου και εκλέγει Πρόεδρο Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και τρεις 3 συμβούλους. Οι ιδιότητες του Προ­έδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρό­σωπο. Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα για κάθε ζημιά από αμέλεια τους εκτός αν διαχώρισαν τις ευθύνες τους και γράφεται στα πρακτικά των συνεδριάσεων του Δ.Σ. Η Γ.Σ. μπορεί να ανακαλέσει μέλος ή μέλη του Δ.Σ. με απόφαση που παίρνεται με απόλυτη πλειοψηφία σε απαρτία ειδικής συνέλευσης, εκτός αν ανακληθούν από το ίδιο το Δ.Σ. στις περιπτώσεις που τούτο προβλέπεται. Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να προσφέρουν στο σωματείο εργασία εξαρτημένη με αμοιβή ή να κάνουν συμ­βάσεις με αυτό για να πάρουν αμοιβή ή να προσφέρουν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που αποβλέπει σε κέρδος ή άλλη παροχή από το σωματείο.

Άρθρο 16.

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα και στην οποία αναγράφονται τα θέματα για συζήτηση, έκτακτα δε όταν υπάρχει λόγος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με αίτηση τους, στην οποία αναφέρουν και τα θέματα της συζήτησης. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα έρχεται στην επόμενη συνεδρίαση και προτάσσεται των άλλων. Περίληψη της συ­ζήτησης, όπως επίσης και οι αποφάσεις γράφονται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. Στην περίπτωση που λείψουν τα απαιτούμενα για την διοίκηση του σωματείου πρό­σωπα, μετά την συμπλήρωση των κενών θέσεων από τα αναπληρωματικά μέλη, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γ.Σ. για διεξαγωγή μερικών εκλογών, ώστε να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις του Δ.Σ. Όταν λείπουν από την Δι­οίκηση όλα τα μέλη ή όσα χρειάζονται για την συμπλήρωση της απαρτίας, κάθε μέ­λος του σωματείου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Πρωτοδικείο τον διορισμό προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 17.

Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε τακτικές και έκτακτες Γ.Σ., διοικεί υπεύθυνα τον Σύλλογο, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό και διαχειρίζεται την περιουσία του, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και την λύση όλων των θεμάτων που αφορούν τον Σύλλογο και τα μέλη του. Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ., εφαρμόζει το καταστατικό, υπογράφει οικονομικές και άλλες συμφωνίες με εντολές των συνελεύσεων και υποβάλλει για έγκριση μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου τον ισολογισμό και τον απολογισμό.

Άρθρο 18.

Κάθε σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Αν απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις και δεν δώσει εξηγήσεις για τον λόγο της απουσίας του όταν κληθεί από το Δ.Σ. ή δεν απαντήσει καθόλου, φεύγει από σύμβουλος και την θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός, με απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. δεν αποφασίζει να αντικαταστήσει τον Σύμβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα, τότε μπορεί να καλέσει έκτακτη Γ.Σ. των μελών του Συλ­λόγου και ένας μόνο Σύμβουλος, όπου αποφασίζεται η ανάκληση. Η αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ., μπορεί να γίνει το πολύ για τρεις συμβούλους όσοι είναι και οι αναπληρωματικοί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 19.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Δ.Σ. και τον Σύλλογο ενώπιον των δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών αρχών και σε όλες με αυτά τις σχέσεις και διαφορές. Καλεί, διευθύνει, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., θέτει ζητήματα σε ψηφοφο­ρία, μπορεί να σταματά κάθε συνεδρίαση που είναι θορυβώδης και υπάρχει κίνδυνος προστριβών, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ., υπογράφει μαζί με τον Γεν. Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ., όπως επίσης και τα εντάλματα πληρωμών και ασκεί κάθε άλλο δικαίωμα που του παρέχει ο νόμος και το καταστατικό τούτο.
Ο Αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 20.

Ο Γεν. Γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, κρατά τα βιβλία, φυλάει τα αρχεία και την σφραγίδα , ενημερώνει την αλληλογραφία, φυλάει τα μητρώα των με­λών. Φέρνει για έγκριση τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής των μελών, συντάσσει και υπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη όλων των συνεδριάσεων.

ΤΑΜΙΑΣ      

Άρθρο 21.

Ο Ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις που έχουν το έμβλημα του Συλλόγου και την σφραγίδα του, τις μηνιαίες εισφορές των μελών, όπως επίσης και όλα τα γενι­κά έσοδα του Συλλόγου. Ο Ταμίας κάνει όλες τις πληρωμές με βάση εντάλματα που εκδίδονται έπειτα από έγκριση των σχετικών δαπανών από το Δ.Σ., τα οποία υπογρά­φονται από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. και έχουν σφραγισθεί με την σφραγίδα του Συλ­λόγου. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασμα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., σχετικό με την έγκριση πληρωμής της δαπάνης, ό­πως επίσης και η εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλ­μα. Καταθέτει σε αξιόπιστη τράπεζα ή ταχυδρομικό ταμιευτήριο σύμφωνα με απόφα­ση του Δ.Σ. όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου. Μπορεί όμως να έχει στα χέρια του, το ποσό το οποίο μια φορά ετησίως αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου, για τυχόν επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου. Η ανάληψη των χρημάτων από τις καταθέσεις γί­νεται από τον Ταμία έπειτα από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Ο Τα­μίας τηρεί βιβλίο ταμείου και βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου, ενημερώνει το βιβλίο μητρώου μελών και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρω­μής. Στο τέλος κάθε τριμήνου υποβάλλει προς το Δ.Σ. περιληπτική κατάσταση των ε­σόδων του τριμήνου, στο τέλος δε του χρόνου τον απολογισμό, τον ισολογισμό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση.
Υποβάλλει κάθε δίμηνο προς το Δ.Σ. τις καταστάσεις όσων μελών καθυστερούν τις
εισφορές τους.
Εάν ο Ταμίας δε συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου και δεν
εκτελεί τα οριζόμενα σε αυτό κηρύσσεται έκπτωτος της θέσης του με απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται αμέσως από άλλο τακτικό σύμβουλο με απόφαση επίσης του Δ.Σ.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 22.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) μέλη που εκλέγονται κάθε δύο χρόνια μαζί με το Δ.Σ. από την Γ.Σ. και η θητεία της είναι ίδια με του Δ.Σ. Τις εργασίες της  διευθύνει ο  Πρόεδρος  της  που  εκλέγεται  στην  πρώτη   συνεδρίαση  της. Συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα και έκτακτα όποτε είναι ανάγκη με πρόσκλη­ση του Προέδρου της ή με αίτηση του ενός ή και των δύο μελών της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο γράφονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από τους ελέγχους που έχει κάνει, όπως επίσης και οι εκθέσεις για την Γ.Σ. Δουλειά της Ε.Ε. είναι έλεγχος και εποπτεία της οικονομικής διαχείρισης του Συλλό­γου. Παρακολουθεί και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταμία, ειδικότερα δε, πα­ρακολουθεί αν αυτές συμφωνούν με τον νόμο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Έχει δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ζητά όποτε θέλει να ελέγξει το περιεχόμενο του ταμείου. Στο τέλος κάθε χρόνου γράφει έκ­θεση σχετικά με την διαχείριση του Δ.Σ. και την φέρνει στην τακτική συνέλευση για έγκριση.

ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 23.

Κάθε δεύτερο χρόνο γίνονται εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησης, της εξελεγκτι­κής επιτροπής και των αντιπροσώπων στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι εκλογές γίνονται μπροστά σε πενταμελή Εφορευτική Επιτροπή στην οποία προεδρεύ­ει ο εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής σύμφωνα με το νόμο. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται από ειδική συνέλευση, που καλείται ειδικά γι' αυτό τον σκοπό από το Δ.Σ.. Κάθε τακτικό μέλος του Συλλόγου μπορεί να εκλεγεί μέλος της εφορευτικής επιτροπής. Αν υπάρχουν περισσότεροι από πέντε υπο­ψήφιοι για μέλη της Εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται οι πέντε πρώτοι σε σειρά επι­τυχίας και δύο αναπληρωματικοί. Οι εκλογές γίνονται από 5 μέχρι 15 μέρες μετά την εκλογή της Εφορευτική Επιτροπής. Το δικαίωμα να ψηφίσουν και να ψηφισθούν τα μέλη του Συλλόγου καθορίζεται από το Νόμο.
Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. δεν έχουν δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Επίσης οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν έχουν το δικαίωμα να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται με γραπτές αιτήσεις προς το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή, μέχρι 48 ώρες πριν από την ημέρα των εκλογών. Οι ώρες που γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων καθορίζονται από το Δ.Σ. και την Εφορευτική Επιτροπή. Από την προηγούμενη ημέρα των εκλογών τοιχοκολλάτε στο γραφείο του Συλλόγου και στην αίθουσα που γίνονται οι εκλογές, πίνακας με τα ονόματα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά   και χωριστά για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι πίνακες αυτοί παραμένουν καθ' όλη την διάρκεια των εκλογών. Οι εκλογές γίνονται μπροστά στην Εφορευτική Επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Το εκλογικό σύστημα είναι η απλή αναλογική, όπως ορίζει ο νόμος. Στην περίπτωση όμως που δεν υπάρχουν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια, τότε όλοι οι υποψήφιοι και για όλα τα όργανα του Συλλόγου περιέχονται σε κοινό ψηφοδέλτιο. Πριν από την έναρξη των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή με τον προεδρεύοντα δικαστικό, ελέγχουν δημόσια την κάλπη η οποία θα πρέπει να είναι αδιαφανής και άδεια από οποιοδήποτε αντικείμενο και στην συνέχεια σφραγίζεται δημόσια με βουλοκέρι. Στην περίπτωση που δεν γίνουν όλα τα ανωτέρω, σχετικά με τον έλεγχο της κάλπης, μπορούν να θεωρηθούν άκυρες οι εκλογές, Στην συνέχεια κάθε ψηφοφόρος, αφού γίνει εξακρίβωση της ταυτότητας του και του μητρώου μελών στο οποίο πρέπει να είναι γραμμένος και ταμειακά τακτοποιημένος , όπως προβλέπει το καταστατικό και ο νόμος, παίρνει φάκελο και ψηφοδέλτια και ψηφίζει μυστικά, σε ιδιαίτερο χώρο. Στην συνέχεια πηγαίνει στην κάλπη και ρίχνει τον φάκελο μέσα. Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι όμοια στο χρώμα και στις διαστάσεις και τα ονόματα των υποψηφίων τυπωμένα ή πολυγραφημένα ή δακτυλογραφημένα. Η ταμειακή τακτοποίηση των μελών μπορεί να γίνει και την ημέρα των εκλογών, πληρώνοντας τις οφειλές στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία   έχει πάρει μπλοκ εισφορών από τον Ταμία της απερχόμενης Διοίκησης. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο δικαστικός αντιπρόσωπος με την εφορευτική επιτροπή ανοίγει την κάλπη και κάνει την διαλογή των ψήφων παρουσία κάθε υποψήφιου που επιθυμεί να παρακολουθήσει. Μετά το τέλος της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες όπως προβλέπεται στην απλή αναλογική ή με σειρά επιτυχίας αν το ψηφοδέλτιο είναι κοινό. Στην συνέχεια συντάσσουν πρακτικό για την  αρίθμηση  των ψήφων και την  ανακήρυξη  των επιτυχόντων    και    επιλαχόντων    για    κάθε    όργανο    και    το    υπογράφουν. Τα μέλη της επερχόμενης διοίκησης, δεν μπορούν να εκλεγούν στην εφορευτική επι­τροπή. Επίσης συγγενείς των υποψηφίων μέχρι 4ου βαθμού δεν μπορούν να είναι μέλη της εφορευτικής επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωματικά, δεν μπορούν να  είναι υπο­ψήφιοι για τα διάφορα όργανα του Συλλόγου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24.

1.Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου εφαρμόζονται οι διατάξεις του Νόμου και του καταστατικού.
2.Αποκλείεται κάθε εργοδοτική παρέμβαση στην λειτουργία και τη δράση του Συλλόγου.
3.Τα έξοδα κίνησης του Προέδρου, του Γ.Γ., του Ταμία ή και άλλου μέλους του Δ.Σ. καλύπτονται με απόφαση του Δ.Σ. Αποζημίωση για ημιαργίες ή κατά μήνα των μελών του Δ.Σ., μπορεί να καθοριστεί από την Γ.Σ. έπειτα από πρόταση της διοίκησης και μπαίνει στον προϋπολογισμό του Συλλόγου.
Ο Σύλλογος τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από τον νόμο, όπως επίσης και κάθε άλλο που κρίνει το Δ.Σ. για την καλλίτερη λειτουργία του.
4.Το Δ.Σ. όπως και κάθε μέλος του Συλλόγου, μπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισμό ο οποίος μετά από έγκριση της Γ.Σ. κατατίθεται στο Πρωτοδικείο και τότε ισχύει. Με τον κανονισμό θα προβλέπεται η ρύθμιση της εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου. Ο εσωτερικός κανονισμός δεν μπορεί να είναι αντίθετος με τον νόμο και το καταστατικό.
5.Για την πραγματοποίηση των σκοπών του Συλλόγου μπορούν να δημιουργη­θούν διάφορα εκτελεστικά ή συμβουλευτικά όργανα, όπως υπεύθυνοι τμημά­των, ομάδες δουλειάς κλπ. Ο τρόπος εκλογής τους, η λειτουργία τους και οι αρμοδιότητες τους, καθορίζονται από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ., σύμφωνα με το κατα­στατικό και περιλαμβάνονται στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Συλ­λόγου.

Άρθρο 25.

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική, η οποία στην περιφέρεια της γράφει τις λέξεις: «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» και στο κέντρο της υπάρχει η χρονολογία ίδρυσης του σωματείου.

Άρθρο 26.

Οι εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ. του Συλλόγου, θα γίνουν μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27.

Το παρόν καταστατικό κατά τα λοιπά διέπεται από την σχετική περί σωματείων νομο­θεσία του Αστικού Κώδικα και τους ειδικούς περί σωματείων νόμους. Το καταστατι­κό αυτό αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφί­στηκε κατ' άρθρο και στο σύνολο του από την τακτική Γ.Σ. και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σω­ματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Running sport media | 【国内4月24日発売予定】ナイキ ウィメンズ エア アクア リフト 全2色 - スニーカーウォーズ

Περιοχή Μελών

Σύνδεση
x
Εγγραφή
x


sete  podix  olive

Επικοινωνία

 
  +302810281492
  +302810281492
  Μουγλών & Δημοκρατίας, 71601
Ν. Αλικαρνασσός - Ηράκλειο - Κρήτη

Get Social