Καταστατικό του Παγκρητίου Συλλόγου Διευθυντών Ξενοδοχείων

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

«ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ»

ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ

Άρθρο 1

Ιδρύεται σωματείο με την επωνυμία:

«ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ»

καισεαγγλικήμετάφραση:

PANCRETAN ASSOCIATION OF HOTEL MANAGERS”.

Έδρα του σωματείου είναι το Ηράκλειο Κρήτης.

ΣΚΟΠΟΙ

Άρθρο 2

Σκοποί του σωματείου είναι:

 1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των θεσμικών, οικονομικών, ηθικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και επιμορφωτικών συμφερόντων και επιδιώξεων των Διευθυντών Ξενοδοχείων.

 2. Η ανάπτυξη πνεύματος, ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, καθώς επίσης και η συνεργασία με άλλα σωματεία για την προάσπιση των κοινών τους σκοπών.

 3. Η ανάπτυξη συλλογικής δραστηριότητας για βελτίωση του Τουριστικού επιπέδου της Χώρας.

 4. Η μελέτη του τουρισμού στην Κρήτη.

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ

Άρθρο 3

Η πραγματοποίηση των σκοπών του σωματείου επιτυγχάνεται με τα παρακάτω μέσα, που αναφέρονται ενδεικτικά:

 1. Με την οργάνωση και εκτέλεση σεμιναρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, ταξιδιών κλπ., που αποσκοπούν στην παραπέρα διεύρυνση του επαγγελματικού και πνευματικού επιπέδου των μελών.

 2. Με την καλοπροαίρετη και εποικοδομητική συνεργασία (μακρά ατομικών, πολιτικών και θρησκευτικών επιρροών και αναμίξεων) με άλλους τουριστικούς και κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς της χώρας και του εξωτερικού.

 3. Με την ανταλλαγή σκέψεων, απόψεων, πληροφοριών και γνώσεων.

 4. Με την διαμόρφωση συλλογικών ενεργειών για την βελτίωση του τουριστικού επιπέδου της χώρας.

 5. Με την έκδοση πληροφοριακών εντύπων.

 6. Με την οργάνωση – εκτέλεση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων.

 7. Με εκπόνηση μελετών, συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων (στατιστικών και μη) και κοινοποίηση αυτών στα μέλη.

 8. Με τακτική συνεργασία με φορείς, ιδρύματα και θεσμούς του τόπου.

ΜΕΛΗ

Άρθρο 4

Τα μέλη σου Συλλόγου διακρίνονται σε τακτικά, δόκιμα και επίτιμα.

Α. Ως τακτικά μέλη εγγράφονται, μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών του Συλλόγου και έγκριση του Δ.Σ., όλοι οι διευθυντές ξενοδοχείων που είναι πτυχιούχοι Τουριστικών Σχολών, ημεδαπής ή αλλοδαπής, και κάτοχοι πτυχίου τουλάχιστον σε μία ξένη γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο, εφόσον έχουν διορισμό από τον ΕΟΤ ή απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας τους, που τους ορίζει διευθυντές του ξενοδοχείου.

Τακτικά μέλη μπορούν να γραφούν και αλλοδαποί, που εργάζονται νόμιμα στην Ελλάδα. Γενικοί διευθυντές ή OperationManagersή ΗRManagers/Directors ή Sales & MarketingManagers Αλυσίδων ή Ομίλων, με παρουσία ξενοδοχείων στην Κρήτη. Αυτοί θα πρέπει να είναι πτυχιούχοι Τουριστικών Σχολών, ή Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης με 3ετή προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση.

Τα τακτικά μέλη θα αξιολογούνται ανά τριετία από το Δ.Σ. για την παραμονή τους στο Σωματείο, με κριτήρια:

α. Τη διατήρηση της ιδιότητας τους ως Διευθυντές Ξενοδοχείων ή των άλλων ιδιοτήτων ως αυτές αναφέρονται στην παράγραφο 4Α και.

β. Την εν γένει συμμετοχή τους στις δράσεις του Σωματείου και με γνώμονα αυτά που ορίζει αναλυτικά εκάστοτε ο εσωτερικός κανονισμός.

Τα τακτικά μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι στα όργανα του Συλλόγου.

Β. Δόκιμα Μέλη για μια τριετία μπορούν να γίνουν, μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών του Συλλόγου και έγκριση του Δ.Σ, οι διευθυντές ξενοδοχείων που είναι πτυχιούχοι Ανώτερων ή Ανώτατων Σχολών, εκτός των Τουριστικών, και είναι κάτοχοι πτυχίου τουλάχιστον σε μία ξένη γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο, εφόσον έχουν διορισμό από τον ΕΟΤ ή απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας τους, που τους ορίζει διευθυντές του ξενοδοχείου. Εάν παραμείνουν στη θέση του διευθυντή και μετά την παρέλευση της τριετίας, τα μέλη αυτά γίνονται τακτικά με αίτηση τους και έγκριση του Δ.Σ. του Συλλόγου.

Β.1. Δόκιμα Μέλη μπορούν να γίνουν επίσης, μετά από πρόταση δύο τακτικών μελών του Συλλόγου και έγκριση του Δ.Σ, και ανώτατα στελέχη ξενοδοχείων, δηλαδή 1) Υποδιευθυντές, 2) RoomDivisionManagers, 3) Food & BeverageManagers 4) ΗRManagers/Directors που εκτελούν αποκλειστικά χρέη αυτών των ειδικοτήτων, πτυχιούχοι Σχολών, ακόμα και μη Τουριστικών, με τουλάχιστον 3ετή προϋπηρεσία σαν στελέχη, και κάτοχοι πτυχίου τουλάχιστον σε μία ξένη γλώσσα σε πολύ καλό επίπεδο, που εργάζονται σε ξενοδοχεία κατηγορίας πολυτελείας, ή Α’ κατηγορίας, ανεξαρτήτως μεγέθους, ή άλλης κατηγορίας, μεγαλύτερα των 70 δωματίων. Τα δόκιμα αυτά μέλη, εφ’ όσον γίνουν διευθυντές ξενοδοχείων με διορισμό από τον ΕΟΤ ή απόφαση του Δ.Σ. της εταιρείας τους, που τους ορίζει διευθυντές του ξενοδοχείου, μπορούν να γίνουν τακτικά μέλη, με αίτηση τους και έγκριση του Δ.Σ.

Τα δόκιμα μέλη κρίνονται και αξιολογούνται ανά έτος από το Δ.Σ. για την παραμονή τους στο Σύλλογο.

Όλα τα δόκιμα μέλη έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι.

Γ. Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν αυτόματα, κατόπιν αιτήσεώς τους, τα τακτικά μέλη, μετά την συνταξιοδότησή τους και αφού προηγουμένως εκπληρώσουν τις μέχρι τότε οικονομικές τους υποχρεώσεις.

Τα Επίτιμα Μέλη διατηρούν το δικαίωμα του εκλέγειν, αλλά όχι του εκλέγεσθαι. Επίσης δεν πληρώνουν συνδρομές.

Γ.1. Σαν επίτιμα μέλη εγγράφονται, μετά από έγγραφη πρόταση πέντε τακτικών μελών του Συλλόγου προς το Δ.Σ. και έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, πρόσωπα που έχουν προσφέρει εξαιρετικές υπηρεσίες στον Σύλλογο, την κοινωνία και γενικά στο Ξενοδοχειακό – Τουριστικό κλάδο. Τα πρόσωπα αυτά διατηρούν την ιδιότητα του επίτιμου μέλους για δύο (2) έτη και δεν πληρώνουν συνδρομές. Η Γ.Σ. δύναται, με νέα απόφασή της, να ανανεώσει την ιδιότητα των επίτιμων μελών για άλλα δύο (2) ή και περισσότερα έτη.

Τα επίτιμα μέλη αυτά μπορούν να μετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις με γνώμη, στερούνται όμως του δικαιώματος ψήφου, όπως και του δικαιώματος του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 5

Τα μέλη του Συλλόγου, τακτικά και δόκιμα, υποχρεώνονται: 1) Να εκπληρώνουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. 2) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του καταστατικού και στις αποφάσεις των Γεν. Συνελεύσεων και του Διοικητικού Συμβουλίου. 3) Να επιδεικνύουν συμπεριφορά σύμφωνη με την αξιοπρέπεια ενός μέλους και ποτέ να μη γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημίας του Συλλόγου ή των μελών του. Οφείλουν δε να συμμετέχουν στις Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 6

Τα τακτικά μέλη έχουν δικαίωμα να παίρνουν μέρος στις Γεν. Συνελεύσεις, να ελέγχουν τις πράξεις της διοίκησης και εφ’ όσον είναι ταμειακά εντάξει να εκλεγούν και να εκλέγονται στα όργανα του Συλλόγου και σε κάθε άλλη ψηφοφορία, που αφορά σκοπούς του Συλλόγου και τα συμφέροντα των μελών. Τα μέλη απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση, που νόμιμα επιδιώκει το σωματείο. Έχουν το δικαίωμα του λόγου, του ελέγχου, και της κριτικής πάνω στις πράξεις των οργάνων και το δικαίωμα της τακτικής ενημέρωσης για την πορεία των υποθέσεων του Συλλόγου. Μπορούν να αποχωρήσουν οποτεδήποτε, καταθέτοντας δήλωση προς το Δ.Σ. και εξοφλώντας τυχόν οφειλόμενες εισφορές, καθώς και εκείνες μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους. Έχουν δικαίωμα να ζητούν την υλική και ηθική συνδρομή του σωματείου για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.

6.Α. «ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΜΕΛΩΝ»:

Μέλη, τα οποία αλλάζουν προσωρινά επάγγελμα ή αναλαμβάνουν εργασία εκτός Κρήτης, ή εμφανίζουν σοβαρό προσωπικό λόγο, δύνανται με αίτησή τους προς το Δ.Σ. του Συλλόγου να αποχωρήσουν ή να αναστείλουν προσωρινά την ιδιότητά τους ως μέλη του, αφού προηγουμένως επιστρέψουν την ταυτότητα μέλους και εξοφλήσουν τις μέχρι τότε συνδρομές τους. Τα ίδια πρόσωπα δύνανται αργότερα, εφ’ όσον το επιθυμούν, να επανέλθουν, με νεότερη αίτησή τους προς το Δ.Σ., εάν και εφόσον εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού, καταβάλλοντας τις συνδρομές τους από την ημέρα επιστροφής τους στο Σύλλογο και εφεξής.

ΔΙΑΓΡΑΦΗ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ ΜΕΛΩΝ

Άρθρο 7

Το μέλος διαγράφεται αν: α) Δεν πήρε μέρος στις δύο (2) τελευταίες εκλογές για την διοίκηση, χωρίς να υπάρχει ανώτερη βία. β) Καθυστερεί την συνδρομή του πάνω από έξι (6) μήνες και αφού προηγηθεί έγγραφη προειδοποίηση. γ) Η συμπεριφορά του είναι ασυμβίβαστη με τους σκοπούς του Συλλόγου ή δεν πειθαρχεί στις αποφάσεις του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. και αφού παρά την προειδοποίηση του Δ.Σ. δεν συμμορφωθεί. δ) Τιμωρηθεί επανειλημμένα με πειθαρχικές ποινές. ε) Εκπροσωπεί τον Σύλλογο χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση.

Οι διαγραφές γίνονται με αιτιολογημένη απόφαση του Δ.Σ., μπορεί δε σε κάθε περίπτωση να επιβληθεί, η ποινή της παρατήρησης ή της επίπληξης, αφού πάντοτε προσκληθεί το μέλος σε απολογία πριν από πέντε (5) ημέρες. Οι διαγραφόμενοι μπορούν να καταφύγουν στην Γεν. Συνέλευση, που αποφασίζει σε δεύτερο βαθμό. Τα διαγραφόμενα ή αποχωρούντα μέλη δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του Συλλόγου, ούτε μπορούν να ζητήσουν την επιστροφή συνδρομών, δωρεών ή οποιαδήποτε παροχή. Κατά της απόφασης του Δ.Σ. ή της Γ.Σ. για διαγραφή μέλους επιτρέπεται προσφυγή στο Δικαστήριο, οπότε η ακύρωση ή η αναγνώριση της ακυρότητας της απόφασης για την διαγραφή έχει τα αποτελέσματα ανάκλησής της.

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΠΟΙΝΕΣ

Άρθρο 8

 1. Το Δ.Σ. μπορεί να επιβάλλει στα μέλη του Συλλόγου, την πειθαρχική ποινή της έγγραφης επίπληξης στις παρακάτω περιπτώσεις: α) Όταν το μέλος επιδεικνύει ανάρμοστη συμπεριφορά. β) Όταν εμποδίζει την εκπλήρωση των σκοπών του Συλλόγου. γ) Όταν ενεργεί πράξεις που προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και προσωπικότητα μέλους του Συλλόγου. δ) Όταν δρα αντιδεοντολογικά εναντίον συναδέλφων ή/και του Συλλόγου.

 1. Η Γ.Σ. μπορεί να επιβάλλει τις παραπάνω ποινές στα μέλη του Δ.Σ. για παραβάσεις των διατάξεων του καταστατικού. Οι πειθαρχικές ποινές επιβάλλονται πάντοτε αφού το μέλος κληθεί σε απολογία.

ΠΟΡΟΙ

Άρθρο 9

Πόροι του Συλλόγου είναι: α) Το δικαίωμα εγγραφής των μελών, που ορίζεται σε Ευρώ …… β) Η μηνιαία συνδρομή των μελών, που ορίζεται σε Ευρώ …… γ) Τα από την περιουσία του Συλλόγου έσοδα (τόκοι κεφαλαίων κλπ.) και γενικά κάθε νόμιμο έσοδο από συνεστιάσεις, χοροεσπερίδες, γιορτές, λαχεία κλπ. δ) Οι προς τον Σύλλογο δωρεές, κληρονομιές πάσης φύσεως, κληροδοσίες και ειδικές κάθε είδους εισφορές. ε) Έκτακτες εισφορές επιβαλλόμενες από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ. για συγκεκριμένη αιτία. Το δικαίωμα εγγραφής των μελών και η μηνιαία συνδρομή των, καθορίζονται από απόφαση του Δ.Σ.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ

Άρθρο 10

Ο διαχειριστικός χρόνος αρχίζει την 1η του Γενάρη και λήγει την 31η του Δεκέμβρη κάθε χρόνου.

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Άρθρο 11

Η Γ.Σ. των μελών είναι το ανώτερο όργανο του Συλλόγου και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα. Οι αποφάσεις δεσμεύουν όλα τα μέλη του Συλλόγου, ακόμη και αυτά που δεν παραβρέθηκαν στην συνέλευση ή μειοψήφησαν σε αυτή. Η τακτική Γ.Σ. συνέρχεται υποχρεωτικά μια φορά τον χρόνο και εντός τριμήνου από την λήξη του διαχειριστικού χρόνου. Σε αυτή τίθεται σε έλεγχο και έγκριση των μελών: α) Ο Διοικητικός Απολογισμός του Διοικ. Συμβουλίου. β) Ο Οικονομικός Απολογισμός του λήξαντος έτους και ο προϋπολογισμός του επομένου. γ) Η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για την οικονομική διαχείριση. δ) Κάθε άλλο θέμα που θα υποβληθεί από το Δ.Σ. Έκτακτα συγκαλείται η Γ.Σ. όποτε κρίνει το Δ.Σ. για να συζητήσει θέματα σοβαρά, όπως επίσης εάν το ζητήσει το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά εντάξει μελών, με αίτηση τους προς το Δ.Σ., στην οποία θα αναγράφονται και τα θέματα για συζήτηση. Μέσα σε επτά (7) μέρες από την υποβολή της αίτησης το Δ.Σ. πρέπει να αποφασίσει το χρόνο για την σύγκλησή της, ο οποίος δεν μπορεί να ξεπερνά τις είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης. Αν το Δ.Σ. δεν καλέσει την έκτακτη Γ.Σ. σε 20 ημέρες, συνέρχεται αυτή με την φροντίδα ενός ή περισσοτέρων από τους αιτούντες. Επίσης συγκαλείται έκτακτα η Γ.Σ. και στις περιπτώσεις που προβλέπει το καταστατικό και ο Νόμος. Στην αρχή κάθε Γ.Σ. εκλέγεται τριμελές προεδρείο από τα μέλη της συνέλευσης, χωρίς να αποκλείονται τα μέλη του Δ.Σ. Κάθε τρίτο χρόνο η Γ.Σ. εκλέγει τα διοικητικά και εποπτικά όργανα του Συλλόγου, δηλαδή: το Διοικητικό Συμβούλιο, την Εξελεγκτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους του σωματείου για τους ανώτερους και ανώτατους συνδικαλιστικούς οργανισμούς. Η Γεν. Συνέλευση καλείται από το Δ.Σ. και γνωστοποιείται με ατομικό έγγραφο σε κάθε μέλος και με σχετική ανακοίνωση δημοσιευομένη στον τοπικό τύπο, τουλάχιστον δέκα (10) μέρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης.

Στις Γ.Σ. παίρνουν μέρος όλα τα μέλη του Συλλόγου, που είναι ταμειακά τακτοποιημένα. Τα μέλη μπορούν να πληρώσουν τη συνδρομή τους και την μέρα της Γ.Σ. πριν από την έναρξή της.

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Άρθρο 12

Η Γ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εκτός ειδικών περιπτώσεων, όταν είναι παρόντα, διά ζώσης ή με τηλεδιάσκεψη, το 1/3 από τα ταμειακά τακτοποιημένα μέλη του Συλλόγου που έχουν δικαίωμα ψήφου. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός αριθμός των παρόντων τακτικών ταμειακά τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 30 (τριάντα) ατόμων. Σε περίπτωση που δεν γίνει απαρτία καλείται δεύτερη Γ.Σ. με τα ίδια θέματα, μέσα σε τρεις (3) το λιγότερο, μέχρι δέκα (10) το πολύ μέρες, με παρόντες το 1/4 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Για την δεύτερη Γ.Σ., ο συνολικός αριθμός των παρόντων τακτικών ταμειακά τακτοποιημένων μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 25 (είκοσι πέντε) ατόμων.

Αν δεν έχει απαρτία και η δεύτερη συνέλευση δεν μπορεί να κληθεί με το ίδιο θέμα άλλη Συνέλευση πριν περάσουν δύο (2) μήνες, η οποία και θεωρείται πρώτη, όσον αφορά την απαιτούμενη απαρτία.

Απαγορεύεται η συμμετοχή στις Γ.Σ. και στις ψηφοφορίες με εκούσιους αντιπροσώπους. Αντίθετα, επιτρέπεται η έγγραφη συναίνεση των απόντων στις περιπτώσεις των άρθρων 97 παρ. 2 και 100 Α.Κ.

Οι αποφάσεις της Γ.Σ., εκτός από ειδικές περιπτώσεις, παίρνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων κατά τη στιγμή της ψηφοφορίας και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών, εκτός των περιπτώσεων που ορίζονται στο άρθρο 14. Σε κάθε περίπτωση μυστικής ψηφοφορίας αν για την απαρτία της Συνέλευσης είναι αρκετή η παρουσία ως και του ενός τετάρτου (1/4) των μελών είναι δε παρόντα τόσα μέλη όσα να καλύπτουν τον ελάχιστο αυτό αριθμό, απαιτείται πλειοψηφία του 1/2 + 1 των παρόντων.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ

Άρθρο 13

Για λήψη απόφασης για τροποποίηση του καταστατικού, για διάλυση του σωματείου, για προσχώρηση ή αποχώρηση από ανώτερα συνδικαλιστικά όργανα, χρειάζεται η παρουσία των δύο τρίτων (2/3) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον Νόμο.

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Άρθρο 14

Η ψηφοφορία είναι πάντοτε μυστική στις ακόλουθες περιπτώσεις: α) επί εκλογής του Δ.Σ., β) επί εκλογής των μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, γ) επί εκλογής των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, δ) επί θεμάτων εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, ε) σε περίπτωση έγκρισης λογοδοσίας της διοίκησης, στ) σε ζητήματα που αναφέρονται σε συγκεκριμένο πρόσωπο, ζ) σε περίπτωση λήψης απόφασης για συγχώνευση του Σωματείου με άλλο, ίδρυση Ομοσπονδίας, προσχώρηση ή αποχώρηση από ανώτερα όργανα, εκλογή αντιπροσώπων σε δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Για κάθε άλλο θέμα η ψηφοφορία γίνεται με ανάταση των χεριών, ή ονομαστική κλήση και ποτέ δια βοής. Απόφαση για θέματα που δεν αναφέρονται στην ημερήσια διάταξη είναι άκυρη, εκτός αν αποφασίσει το 1/4 των παρόντων μελών της Γ.Σ. Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις των Γ.Σ. γράφονται συνοπτικά στο βιβλίο πρακτικών Γεν. Συνελεύσεων, υπογράφονται από τον πρόεδρο και τον Γεν. Γραμματέα της. Το κύρος των αποφάσεων μπορεί να προσβληθεί μέσα σε 30 ημέρες από την ημέρα που πάρθηκε η απόφαση, με ένσταση που κατατίθεται ενώπιον του Ειρηνοδικείου, που υπάγεται το Σωματείο, όπως προβλέπεται από το Νόμο.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Άρθρο 15

Ο Σύλλογος διοικείται από εννεαμελές Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται κάθε τριετία από την Γ.Σ. με μυστική ψηφοφορία. Ο πρώτος πλειοψηφών υποψήφιος από κάθε νομό της Κρήτης εκλέγεται αυτόματα στο Δ.Σ. του Συλλόγου, ανεξαρτήτως πόσες ψήφους έλαβε κατά τις εκλογικές διαδικασίες, ώστε όλοι οι νομοί της Κρήτης να αντιπροσωπεύονται στο Δ.Σ. του Συλλόγου, προσδίδοντάς του έτσι παγκρήτιο χαρακτήρα. Οι δε υπόλοιπες πέντε (5) θέσεις του Δ.Σ. καταλαμβάνονται από τους πρώτους κατά πλειοψηφία εκλεγέντες, ανεξαρτήτως νομού. Εφ’ όσον μέλος του Δ.Σ. που εργάζεται σε ξενοδοχείο νομού, τον οποίο εκπροσωπεί σαν μοναδικό μέλος από το νομό του στο Συμβούλιο, αλλάξει περιφέρεια εκτός Κρήτης οφείλει να παραιτηθεί και τη θέση του να λάβει ο πρώτος επιλαχών του νομού. Εξυπακούεται ότι και όποιο άλλο μέλος του Δ.Σ. μεταφερθεί για προσωπικούς ή επαγγελματικούς λόγους εκτός Κρήτης, οφείλει να παραιτηθεί από το Δ.Σ. και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος επιλαχών ανεξαρτήτως νομού.

Εφ’ όσον η αλλαγή είναι για άλλο νομό της Κρήτης, το μέλος μπορεί να παραμείνει στο Συμβούλιο.

Μαζί με τα τακτικά εκλέγονται και τέσσερα (4) αναπληρωματικά μέλη, τα οποία αντικαθιστούν τα μέλη του Δ.Σ., που με οποιονδήποτε τρόπο εκπίπτουν ή αποχωρούν. Ως αναπληρωματικά μέλη εκλέγονται ένας υποψήφιος από κάθε νομό της Κρήτης, ανεξαρτήτως πόσες ψήφους έλαβε κατά τις εκλογικές διαδικασίες, ώστε όλοι οι νομοί της Κρήτης να αντιπροσωπεύονται και σε αναπληρωματικά μέλη. Εάν σε κάποιο νομό οι υποψήφιοι δεν επαρκούν και για την εκλογή των αναπληρωματικών μελών, τη θέση τους καταλαμβάνει υποψήφιος άλλου νομού, κατά τη σειρά σταυροδοσίας. Μόλις εκλεγεί το Δ.Σ. συγκεντρώνεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες με πρωτοβουλία του πρώτου σε ψήφους Συμβούλου και εκλέγει Πρόεδρο, Α’ και Β’ Αντιπρόεδρο, Γεν. Γραμματέα, Ταμία και τέσσερις (4) Συμβούλους. Οι ιδιότητες του Προέδρου, του Γεν. Γραμματέα και του Ταμία δεν μπορούν να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο. Η Γ.Σ. μπορεί να ανακαλέσει μέλος ή μέλη του Δ.Σ. με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία σε απαρτία ειδικής συνέλευσης. Μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να προσφέρουν στο σωματείο εργασία εξαρτημένη με αμοιβή ή να κάνουν συμβάσεις με αυτό για να πάρουν αμοιβή ή να προσφέρουν οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία που αποβλέπει σε κέρδος ή άλλη παροχή από το σωματείο.

Άρθρο 16

Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά κάθε μήνα, διά ζώσης ή μέσω τηλεδιάσκεψης, μετά από πρόσκληση του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, στην οποία αναγράφονται τα θέματα για συζήτηση, έκτακτα δε όταν υπάρχει λόγος ή το ζητήσουν τρία (3) τουλάχιστον μέλη του με αίτησή τους, στην οποία αναφέρουν και τα θέματα της συζήτησης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα με κάθε πρόσφορο μέσο τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του. Οι αποφάσεις του Δ.Σ. λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, το θέμα έρχεται στην επόμενη συνεδρίαση και προτάσσεται των άλλων. Περίληψη της συζήτησης, όπως επίσης και οι αποφάσεις γράφονται στο βιβλίο πρακτικών του Δ.Σ. Στην περίπτωση που λείψουν τα απαιτούμενα για την διοίκηση του σωματείου πρόσωπα, μετά την συμπλήρωση των κενών θέσεων από τα αναπληρωματικά μέλη, τα υπόλοιπα μέλη του Δ.Σ., υποχρεούνται να συγκαλέσουν Γ.Σ. για διεξαγωγή μερικών εκλογών, ώστε να συμπληρωθούν οι κενές θέσεις του Δ.Σ. Όταν λείπουν από την Διοίκηση όλα τα μέλη ή όσα χρειάζονται για την συμπλήρωση της απαρτίας, κάθε μέλος του σωματείου έχει το δικαίωμα να ζητήσει από το Πρωτοδικείο τον διορισμό προσωρινής διοίκησης σύμφωνα με τον νόμο.

Άρθρο 17

Το Δ.Σ. καλεί τα μέλη του Συλλόγου σε τακτικές και έκτακτες Γ.Σ., διοικεί υπεύθυνα τον Σύλλογο, σύμφωνα με τον νόμο και το καταστατικό και διαχειρίζεται την περιουσία του, παίρνει τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση και την λύση όλων των θεμάτων που αφορούν τον Σύλλογο και τα μέλη του. Το Δ.Σ. εκτελεί τις αποφάσεις των Γ.Σ., εφαρμόζει το καταστατικό, υπογράφει οικονομικές και άλλες συμφωνίες με εντολές των συνελεύσεων και υποβάλλει για έγκριση μέσα στο πρώτο τρίμηνο κάθε χρόνου τον ισολογισμό και τον απολογισμό. Το Δ.Σ. συντάσσει τον Εσωτερικό Κανονισμό των μελών του Συλλόγου και τον φέρνει στη Γενική Συνέλευση του Συλλόγου για έγκριση.

Άρθρο 18

Κάθε σύµβουλος είναι υποχρεωµένος να παίρνει µέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Αν απουσιάζει σε τρεις (3) συνεχείς συνεδριάσεις και δεν δώσει εξηγήσεις για τον λόγο της απουσίας του όταν κληθεί από το Δ.Σ. ή δεν απαντήσει καθόλου, φεύγει από σύµβουλος και την θέση του καταλαµβάνει ο πρώτος αναπληρωµατικός, µε απόφαση του Δ.Σ. που παίρνεται µε πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων µελών. Στην περίπτωση που το Δ.Σ. δεν αποφασίζει να αντικαταστήσει τον Σύµβουλο που απουσιάζει αδικαιολόγητα, τότε µπορεί να καλέσει έκτακτη Γ.Σ. των µελών του Συλλόγου και ένας µόνο Σύµβουλος, όπου αποφασίζεται η ανάκληση. Η αντικατάσταση των μελών του Δ.Σ., μπορεί να γίνει το πολύ για τέσσερις (4) συμβούλους, όσοι είναι και οι αναπληρωματικοί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Άρθρο 19

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Δ.Σ. και τον Σύλλογο ενώπιον των δικαστηρίων και όλων γενικά των κρατικών αρχών και σε όλες µε αυτά τις σχέσεις και διαφορές. Καλεί, διευθύνει, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ., θέτει ζητήµατα σε ψηφοφορία, µπορεί να σταµατά κάθε συνεδρίαση που είναι θορυβώδης και υπάρχει κίνδυνος προστριβών, εκτελεί τις αποφάσεις του Δ.Σ. και των Γ.Σ., υπογράφει µαζί µε τον Γεν. Γραµµατέα όλα γενικά τα έγγραφα, τα πρακτικά του Δ.Σ. και των Γ.Σ., όπως επίσης και τα εντάλµατα πληρωµών και ασκεί κάθε άλλο δικαίωµα που του παρέχει ο νόµος και το καταστατικό τούτο. Ο Α’ Αντιπρόεδρος και ο Β’ Αντιπρόεδρος, κατά σειρά, αναπληρώνουν τον Πρόεδρο, όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Άρθρο 20

Ο Γεν. Γραµµατέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, κρατά τα βιβλία, φυλάει τα αρχεία και την σφραγίδα, ενηµερώνει την αλληλογραφία, φυλάει τα µητρώα των µελών. Φέρνει για έγκριση τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής των µελών, συντάσσει και υπογράφει µαζί µε τον Πρόεδρο την ηµερήσια διάταξη όλων των συνεδριάσεων.

ΤΑΜΙΑΣ

Άρθρο 21

Ο Ταµίας εισπράττει µε διπλότυπες αποδείξεις που έχουν το έµβληµα του Συλλόγου και την σφραγίδα του, τις εισφορές των µελών, όπως επίσης και όλα τα γενικά έσοδα του Συλλόγου. Ο Ταµίας κάνει όλες τις πληρωµές µε βάση εντάλµατα που εκδίδονται έπειτα από έγκριση των σχετικών δαπανών από το Δ.Σ., τα οποία υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γ.Γ. και έχουν σφραγισθεί µε την σφραγίδα του Συλλόγου. Σε κάθε ένταλµα πληρωµής πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτεται απόσπασµα της σχετικής απόφασης του Δ.Σ., σχετικό µε την έγκριση πληρωµής της δαπάνης, όπως επίσης και η εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου. Ο Ταµίας είναι υπόλογος και έχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρηµάτων ή πληρωµή χωρίς ένταλµα. Καταθέτει σε αξιόπιστη τράπεζα ή ταχυδροµικό ταµιευτήριο σύµφωνα µε απόφαση του Δ.Σ. όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου. Μπορεί όµως να έχει στα χέρια του, το ποσό το οποίο µια φορά ετησίως αποφασίζεται από το Δ.Σ. του Συλλόγου, για τυχόν επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου. Η ανάληψη των χρηµάτων από τις καταθέσεις γίνεται από τον Ταµία έπειτα από ειδική έγκριση και εξουσιοδότηση του Δ.Σ. Ο Ταµίας τηρεί βιβλίο ταµείου και βιβλίο περιουσίας του Συλλόγου, ενηµερώνει το βιβλίο µητρώου µελών και φυλάει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωµής. Στο τέλος κάθε τριµήνου υποβάλλει προς το Δ.Σ. περιληπτική κατάσταση των εσόδων του τριµήνου, στο τέλος δε του χρόνου τον απολογισµό, τον ισολογισµό και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για έγκριση. Υποβάλλει κάθε δίµηνο προς το Δ.Σ. τις καταστάσεις όσων µελών καθυστερούν τις εισφορές τους.

Εάν ο Ταµίας δε συµµορφώνεται µε τις υποχρεώσεις του παρόντος άρθρου και δεν εκτελεί τα οριζόµενα σε αυτό κηρύσσεται έκπτωτος της θέσης του µε απόφαση του Δ.Σ. και αντικαθίσταται αµέσως από άλλο τακτικό σύµβουλο µε απόφαση επίσης του Δ.Σ.

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 22

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από δύο (2) µέλη που εκλέγονται κάθε τρία χρόνια µαζί µε το Δ.Σ. από την Γ.Σ. και η θητεία της είναι ίδια µε του Δ.Σ. Τις εργασίες της διευθύνει ο Πρόεδρός της που εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίασή της. Συνεδριάζει τακτικά µια φορά τον µήνα και έκτακτα όποτε είναι ανάγκη µε πρόσκληση του Προέδρου της ή µε αίτηση του ενός ή και των δύο µελών της. Η Εξελεγκτική Επιτροπή τηρεί βιβλίο πρακτικών στο οποίο γράφονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από τους ελέγχους που έχει κάνει, όπως επίσης και οι εκθέσεις για την Γ.Σ. Δουλειά της Ε.Ε. είναι έλεγχος και εποπτεία της οικονοµικής διαχείρισης του Συλλόγου. Παρακολουθεί και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ. και του Ταµία, ειδικότερα δε, παρακολουθεί αν αυτές συµφωνούν µε τον νόµο, το καταστατικό και τις αποφάσεις της Γ.Σ. Έχει δικαίωµα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Συλλόγου και να ζητά όποτε θέλει να ελέγξει το περιεχόµενο του ταµείου. Στο τέλος κάθε χρόνου γράφει έκθεση σχετικά µε την διαχείριση του Δ.Σ. και την φέρνει στην τακτική συνέλευση για έγκριση.

ΕΚΛΟΓΕΣ - ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Άρθρο 23

Κάθε τρίτο χρόνο γίνονται εκλογές για την ανάδειξη της διοίκησης, της εξελεγκτικής επιτροπής και των αντιπροσώπων στις ανώτερες συνδικαλιστικές οργανώσεις. Οι εκλογές γίνονται µπροστά σε πενταµελή Εφορευτική Επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο εκπρόσωπος της δικαστικής αρχής σύµφωνα µε το νόµο. Τα µέλη της Εφορευτικής Επιτροπής εκλέγονται από ειδική συνέλευση, που καλείται ειδικά γι’ αυτό τον σκοπό από το Δ.Σ. Κάθε τακτικό µέλος του Συλλόγου µπορεί να εκλεγεί µέλος της εφορευτικής επιτροπής. Αν υπάρχουν περισσότεροι από πέντε υποψήφιοι για µέλη της Εφορευτικής επιτροπής εκλέγονται οι πέντε πρώτοι σε σειρά επιτυχίας και δύο αναπληρωµατικοί. Οι εκλογές γίνονται µετά την εκλογή της Εφορευτικής Επιτροπής. Το δικαίωµα να ψηφίσουν και να ψηφισθούν τα µέλη του Συλλόγου καθορίζεται από το Νόµο. Οι υποψήφιοι για το αξίωµα µέλους του Δ.Σ. δεν έχουν δικαίωµα να είναι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή. Επίσης οι υποψήφιοι για την Εξελεγκτική Επιτροπή δεν έχουν το δικαίωµα να είναι υποψήφιοι για το Δ.Σ. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται µε γραπτές αιτήσεις προς το Δ.Σ. µέχρι 48 ώρες πριν από την ηµέρα των εκλογών. Οι ώρες που γίνονται δεκτές οι αιτήσεις των υποψηφίων καθορίζονται από το Δ.Σ. Από την προηγούµενη ηµέρα των εκλογών τοιχοκολλάτε στο γραφείο του Συλλόγου και στην αίθουσα που γίνονται οι εκλογές, πίνακας µε τα ονόµατα των υποψηφίων κατά αλφαβητική σειρά και χωριστά για το Δ.Σ. και την Εξελεγκτική Επιτροπή. Οι πίνακες αυτοί παραµένουν καθ’ όλη την διάρκεια των εκλογών. Οι εκλογές γίνονται µπροστά στην Εφορευτική Επιτροπή στην οποία προεδρεύει ο δικαστικός αντιπρόσωπος. Το εκλογικό σύστηµα είναι η απλή αναλογική, όπως ορίζει ο νόµος. Στην περίπτωση όµως που δεν υπάρχουν περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια, τότε όλοι οι υποψήφιοι και για όλα τα όργανα του Συλλόγου περιέχονται σε κοινό ψηφοδέλτιο. Πριν από την έναρξη των εκλογών η Εφορευτική Επιτροπή µε τον προεδρεύοντα δικαστικό, ελέγχουν δηµόσια την κάλπη η οποία θα πρέπει να είναι αδιαφανής και άδεια από οποιοδήποτε αντικείµενο και στην συνέχεια σφραγίζεται δηµόσια µε βουλοκέρι. Στην περίπτωση που δεν γίνουν όλα τα ανωτέρω, σχετικά µε τον έλεγχο της κάλπης, µπορούν να θεωρηθούν άκυρες οι εκλογές. Στην συνέχεια κάθε ψηφοφόρος, αφού γίνει εξακρίβωση της ταυτότητάς του και του µητρώου µελών στο οποίο πρέπει να είναι γραµµένος και ταµειακά τακτοποιηµένος, όπως προβλέπει το καταστατικό και ο νόµος, παίρνει φάκελο και ψηφοδέλτια και ψηφίζει µυστικά σε ιδιαίτερο χώρο. Στην συνέχεια πηγαίνει στην κάλπη και ρίχνει τον φάκελο µέσα. Οι φάκελοι και τα ψηφοδέλτια πρέπει να είναι όµοια στο χρώµα και στις διαστάσεις και τα ονόµατα των υποψηφίων τυπωµένα ή πολυγραφηµένα ή δακτυλογραφηµένα. Η ταµειακή τακτοποίηση των µελών µπορεί να γίνει και την ηµέρα των εκλογών, πληρώνοντας τις οφειλές στην Εφορευτική Επιτροπή, η οποία έχει πάρει µπλοκ εισφορών από τον Ταµία της απερχόµενης Διοίκησης. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ο δικαστικός αντιπρόσωπος µε την εφορευτική επιτροπή ανοίγει την κάλπη και κάνει την διαλογή των ψήφων παρουσία κάθε υποψήφιου που επιθυµεί να παρακολουθήσει. Μετά το τέλος της διαλογής ανακηρύσσει τους επιτυχόντες όπως προβλέπεται στην απλή αναλογική ή µε σειρά επιτυχίας αν το ψηφοδέλτιο είναι κοινό. Στην συνέχεια συντάσσουν πρακτικό για την αρίθµηση των ψήφων και την ανακήρυξη των επιτυχόντων και επιλαχόντων για κάθε όργανο και το υπογράφουν. Τα µέλη της επερχόµενης διοίκησης, δεν µπορούν να εκλεγούν στην εφορευτική επιτροπή. Επίσης συγγενείς των υποψηφίων µέχρι 4ου βαθµού δεν µπορούν να είναι µέλη της εφορευτικής επιτροπής, τακτικά ή αναπληρωµατικά, δεν µπορούν να είναι υποψήφιοι για τα διάφορα όργανα του Συλλόγου.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 24

 1. Σε περίπτωση διάλυσης του Συλλόγου εφαρµόζονται οι διατάξεις του Νόµου και του καταστατικού.

 1. Αποκλείεται κάθε εργοδοτική παρέµβαση στην λειτουργία και τη δράση του Συλλόγου.

 1. Τα έξοδα κίνησης του Προέδρου, του Γ.Γ., του Ταµία ή και άλλου µέλους του Δ.Σ. καλύπτονται µε απόφαση του Δ.Σ.

 1. Ο Σύλλογος τηρεί τα βιβλία που προβλέπονται από τον νόµο, όπως επίσης και κάθε άλλο που κρίνει το Δ.Σ. για την καλλίτερη λειτουργία του.

 1. Το Δ.Σ. όπως και κάθε µέλος του Συλλόγου, µπορεί να συντάξει εσωτερικό κανονισµό ο οποίος µετά από έγκριση της Γ.Σ. κατατίθεται στο Πρωτοδικείο και από τότε ισχύει. Με τον κανονισµό θα προβλέπεται η ρύθµιση της εσωτερικής λειτουργίας του Συλλόγου. Ο εσωτερικός κανονισµός δεν µπορεί να είναι αντίθετος µε τον νόµο και το καταστατικό.

 1. Για την πραγµατοποίηση των σκοπών του Συλλόγου µπορούν να δηµιουργηθούν διάφορα εκτελεστικά ή συµβουλευτικά όργανα, όπως υπεύθυνοι τµηµάτων, οµάδες δουλειάς κλπ. Ο τρόπος εκλογής τους, η λειτουργία τους και οι αρµοδιότητές τους, καθορίζονται από το Δ.Σ. ή την Γ.Σ., σύµφωνα µε το καταστατικό και περιλαµβάνονται στον εσωτερικό κανονισµό λειτουργίας του Συλλόγου.

Άρθρο 25

Ο Σύλλογος έχει σφραγίδα κυκλική, η οποία στην περιφέρειά της γράφει τις λέξεις: «ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ» και στο κέντρο της υπάρχει η χρονολογία ίδρυσης του σωματείου.

Άρθρο 26

Οι εκλογές για την ανάδειξη του πρώτου Δ.Σ. του Συλλόγου, θα γίνουν μέσα σε ένα μήνα από την εγγραφή του σωματείου στο βιβλίο του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 27

Το παρόν καταστατικό κατά τα λοιπά διέπεται από την σχετική περί σωματείων νομοθεσία του Αστικού Κώδικα και τους ειδικούς περί σωματείων νόμους. Το καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι επτά (27) άρθρα, διαβάστηκε, συζητήθηκε και ψηφίστηκε κατ’ άρθρο και στο σύνολό του από την τακτική Γ.Σ. και θα ισχύσει, όπως τροποποιήθηκε, από την εγγραφή των τροποποιήσεων στα τηρούμενα βιβλία των σωματείων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου.

Ηράκλειο, 12 Φεβρουαρίου 2021

ΤΑ ΜΕΛΗ

 

Περιοχή Μελών

Σύνδεση
x
Εγγραφή
x


sete  podix  olive

Επικοινωνία

 
  +302810281492
  +302810281492
  Μουγλών & Δημοκρατίας, 71601
Ν. Αλικαρνασσός - Ηράκλειο - Κρήτη

Get Social