Σκοποί του Σωματείου

  1. Η διαφύλαξη και προαγωγή των θεσμικών, οικονομικών, ηθικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών και επιμορφωτικών συμφερόντων και επιδιώξεων των Διευθυντών Ξενοδοχείων.
  2. Η ανάπτυξη πνεύματος ενότητας και αλληλεγγύης μεταξύ των μελών του, καθώς επίσης και η συνεργασία με άλλα σωματεία για την προάσπιση των κοινών τους σκοπών.
  3. Η ανάπτυξη συλλογικής δραστηριότητας για βελτίωση του Τουριστικού επιπέδου της Χώρας.

 

Κώδικας Δεοντολογίας

Ο κώδικας Δεοντολογίας μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη:

Α) Στους κανόνες δεοντολογίας
Β) Στις αρχές άσκησης επαγγέλματος


Α) ΚΑΝΟΝΕΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ

Οι κανόνες δεοντολογίας καθορίζουν τα επίπεδα συναδελφικότητας / επαγγελματισμού που θα πρέπει να τηρούν τα μέλη του συλλόγου διευθυντών ξενοδοχείων κατά την εφαρμογή των καθηκόντων τους, ως διευθυντές ξενοδοχείων και ως μέλη του συλλόγου.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη του συλλόγου μας οφείλουν:

1. Να ενεργούν πάντα σύμφωνα με τους νόμους του κράτους, τα ήθη και τα έθιμα του τόπου και να σέβονται την πολιτιστική μας κληρονομιά.
2. Να σέβονται το σύλλογο και τα μέλη του, να προάγουν την φήμη και το κύρος του και να βοηθούν την εκπλήρωση των στόχων του σύμφωνα με το καταστατικό.
3. Να είναι τυπικοί αλλά και ειλικρινείς με τους συναδέλφους. Στην περίπτωση που πληροφορηθούν οτιδήποτε που να αφορά στις εργασιακές σχέσεις συναδέλφου & μέλους του συλλόγου, που να θέτει σε κίνδυνο την θέση εργασίας του, να ενημερώνουν άμεσα το Δ.Σ. και εκείνο πάλι με τη σειρά του να ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο.
4. Να σέβονται την θέση εργασίας των άλλων συναδέλφων και να μην αναζητούν εργασία σε ξενοδοχείο το οποίο απασχολεί ήδη διευθυντή μέλους του συλλόγου,  χωρίς να έλθουν προηγουμένως σε επαφή με τον συνάδελφο διευθυντή και να πάρουν την έγκριση του για μια τέτοια κίνηση.
5. Στην περίπτωση που  εργοδότης - ο οποίος κατά το διάστημα που ήδη απασχολεί συνάδελφο διευθυντή μέλος του συλλόγου στο ξενοδοχείο του - κάνει κρούση σε άλλο συνάδελφο μέλος κι αυτός του συλλόγου για συνεργασία, τότε αυτός να ενημερώνει άμεσα τον ήδη εργαζόμενο συνάδελφο του για τις προθέσεις του εργοδότη του.
6. Όταν και εάν τους ζητηθεί, να ενημερώνουν τον συνάδελφο που τους διαδέχεται στην θέση που κατείχαν προηγουμένως, για τις ιδιαιτερότητες και γενική εικόνα που υφίστανται στην επιχείρηση (συμβόλαια, εκκρεμότητες, προσωπικό, εργοδότη).
7. Να μην προσλαμβάνουν προσωπικό - ιδίως στελέχη - αν πρώτα δεν έρθουν σε συνεννόηση με το διευθυντή της επιχείρησης στην οποία οι υποψήφιοι εργαζόταν την προηγούμενη σεζόν και φυσικά να μην προσπαθούν να «κλέψουν» στελέχη, ή προσωπικό που ήδη εργάζεται σε άλλη επιχείρηση, προσφέροντας δελεαστικότερες αποδοχές ή απολαβές.
8. Να προσέχουν πάντα την συμπεριφορά και την εμφάνιση τους εντός και εκτός χώρων εργασίας καθώς ένας διευθυντής ξενοδοχείου οφείλει να είναι πάντα κόσμιος, αξιοπρεπής και παράδειγμα προς μίμηση. Δεν πρέπει να παραβλέπουμε άλλωστε ότι η γενικότερη στάση ενός μέλους του συλλόγου έχει αντίκτυπο στο κύρος όλου του κλάδου μας.
9. Να μοιράζονται με τους συναδέλφους τις εμπειρίες και τις πληροφορίες που μπορεί να έχουν από την τουριστική αγορά για την αντιμετώπιση προβλημάτων και κρίσεων (π.χ. πτώχευση γραφείων, παιχνίδια των tour operators κ.τ.λ.).
10.  Να αποφεύγουν με κάθε τρόπο - σε περίπτωση που ερωτηθούν- να κακολογήσουν συνάδελφο. Είναι ορθότερη η ουδέτερη στάση από την έκφραση οιονδήποτε αρνητικών σχολίων για συνάδελφο, ή ακόμη και θετικών - αν τουλάχιστον δεν είναι κανείς απόλυτα σίγουρος για τις δυνατότητές του συνάδελφου - ώστε να τον βοηθήσει να βρει εργασία.
11. Να σέβονται το απόρρητο όλων των πληροφοριών που συζητιόνται στις ολομέλειες του συλλόγου και αφορούν σε θέματα προώθησης και προστασίας της εργασιακής μας σχέσης με τους ξενοδόχους και κυρίως να μη τις κοινοποιούν σε τρίτους (τουριστικά γραφεία, εργοδότες κ.λ.π.)
12. Να σέβονται τις αποφάσεις της πλειοψηφίας των ολομελειών και γενικών συνελεύσεων του συλλόγου και τις τυχόν αντιρρήσεις τους να μην τις συζητούν με τρίτους εκτός συλλόγου.
13. Να αποφεύγουν να γίνονται «σύμβουλοι» σε άλλα ξενοδοχεία, ή να αναλαμβάνουν την διεύθυνση περισσότερων του ενός ξενοδοχείων τη στιγμή που υπάρχουν άνεργοι συνάδελφοι. Προστατεύουν έτσι τα μέλη του συλλόγου από την ανεργία που αύριο μπορεί να «χτυπήσει τη δική τους πόρτα».
14. Να συζητούν και να επιλύουν άμεσα τυχόν διαφορές με άλλους συναδέλφους ώστε να αποφεύγουν τις ενδεχομένως μακροχρόνια κακές, ή έστω παρεξηγημένες σχέσεις.
15. Καλό θα είναι επίσης τυχόν προσωπικές διαφορές μελών, να μην επηρεάζουν την συμμετοχή τους στις ολομέλειες.
16. Να συμμετέχουν ανελλιπώς στις συγκεντρώσεις του συλλόγου και να παίρνουν ενεργό μέρος σ' επιτροπές και δραστηριότητες του, βοηθώντας έτσι το Δ.Σ. στην καλύτερη εξάσκηση των καθηκόντων του.
17. Να είναι συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς τον σύλλογο καθώς το έσοδο αυτό είναι απαραίτητο για την εύρυθμη λειτουργία του συλλόγου.
18. Να διαφημίζουν το έργο του συλλόγου σε τρίτους και να συνιστούν σε νέους συναδέλφους την εγγραφή τους ως μέλη,  έτσι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός των μελών του.
19. Όταν εκπροσωπούν το σύλλογο να θέτουν τις θέσεις και τα συμφέροντα του, πάνω από τα προσωπικά τους συμφέροντα.
20. Στην επιδίωξη προσωπικών φιλοδοξιών και άλλων επαγγελματικών τους συμφερόντων να μην παραγνωρίζουν τα συμφέροντα και των άλλων συναδέλφων τους.

Β) ΑΡΧΕΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΟΣ

Αυτές οι αρχές διέπουν την άσκηση του επαγγέλματος και την καλώς νοούμενη εξυπηρέτηση των συμφερόντων της επιχείρησης και του επαγγέλματος και οπωσδήποτε σχετίζονται με τους κανόνες συμπεριφοράς.

Τα μελή του συλλόγου μας  οφείλουν:

1. Να διεκπεραιώνουν τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις μέσα σε πλαίσια νομιμότητας, ακεραιότητας, εντιμότητας, και επαγγελματικής ευσυνειδησίας.
2. Να εκπαιδεύονται και να βελτιώνουν συνεχώς τις γνώσεις και το επαγγελματικό τους επίπεδο για ίδιο και συλλογικό όφελος και εξέλιξη.
3. Να μην αποδέχονται, ή αποζητούν δώρα, ή άλλα ωφελήματα που θα μπορούσαν να προκύψουν από την άσκηση του επαγγέλματος τους και που μπορεί να θεωρηθεί ότι δεν συνάδει με την αναμενόμενη ακεραιότητα τους, ή που μπορεί να δώσει την οποιαδήποτε υποψία για διαπλοκή τους.
4. Να εφαρμόζουν ευσυνείδητα τις όποιες (νόμιμες) γραμμές της πολιτικής που ακολουθεί η επιχείρηση τους διασφαλίζοντας έτσι την ομαλή λειτουργία του ξενοδοχείου.
5. Να σέβονται απόρρητο των πληροφοριών που περιέρχονται στην αντίληψη τους κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους και να μην τις συζητούν περαιτέρω, εκθέτοντας και δημιουργώντας προβλήματα στις σχέσεις μεταξύ ανταγωνιστών (π.χ. τουριστικά γραφεία), προσωπικού της επιχείρησης κ.τ.λ.
6. Να συμβουλεύουν ρεαλιστικά την επιχείρηση για τις νέες εξελίξεις στην τουριστική αγορά που την επηρεάζουν και αφορούν άμεσα στην ανέλιξη κι επιτυχή λειτουργία της.
7. Να ενεργούν λογικά, ακριβοδίκαια αλλά και αυστηρά στις περιπτώσεις πειθαρχικών παραπτωμάτων των υφισταμένων τους.
8. Να υποκινούν και να ενθαρρύνουν τους υφισταμένους τους σε συνεχή εκπαίδευση και επαγγελματική ανάπτυξη και να βοηθούν στην δημιουργία νέων στελεχών.
9. Να εξετάζουν με κατανόηση και λογική και πάντα σε ανθρώπινα πλαίσια τις τυχόν διενέξεις μεταξύ του προσωπικού και να αποθαρρύνουν τις κακές σχέσεις μεταξύ τους καθώς και τη δημιουργία υποομάδων (κλίκες) εντός του εργασιακού χώρου. Αντίστροφα να υποκινούν τη δημιουργία ευγενούς άμιλλας μεταξύ των εργαζομένων και να αμείβουν την κάθε καλή προσπάθεια.
10. Να δημιουργούν και να αναπτύσσουν με τους πελάτες, τα τουριστικά γραφεία τους προμηθευτές και τις γειτονικές επιχειρήσεις καλές σχέσεις που να οδηγούν σε αμοιβαίο σεβασμό και εμπιστοσύνη προς όφελος της επιχείρησης που διευθύνουν.
11. Να μην εκμεταλλεύονται με κανένα τρόπο την ισχύ της θέσης τους για να προσκομίσουν ίδια οφέλη ποικίλων μορφών.
12. Να μην παραγνωρίζουν την προσωπικότητα και την αξιοπρέπεια κανενός υφισταμένου και να θυμούνται ότι και οι ίδιοι πριν γίνουν διευθυντές, υπήρξαν υφιστάμενο προσωπικό.

Ολοκληρώνοντας μπορούμε να πούμε ότι ένας διευθυντής ξενοδοχείου είναι ένα στέλεχος το οποίο ευρισκόμενο στην κορυφή της πυραμίδας των εργαζομένων σε ένα ξενοδοχείο, είναι κέντρο προσοχής όλων, καθώς οι ενέργειες του «φαίνονται» και γίνονται παράδειγμα προς μίμηση.
Θα πρέπει, λοιπόν, να κινείται πάντα σε πλαίσια αξιοπρέπειας, νομιμότητας, ηθικής,  επαγγελματικής και κοινωνικής ευσυνειδησίας, σοβαρότητας, δικαιοσύνης, αξιοκρατίας, συναδελφικότητας, ευγενούς άμιλλας και εντιμότητας ώστε να αποτελεί με την παρουσία και τη δράση του φωτεινό παράδειγμα προς όλους, γεγονός που θα έχει αντίκτυπο και στη γενικά καλή εικόνα του συλλόγου προς τα έξω.

Sportswear free shipping | Air Jordan 1 Retro High OG "UNC Patent" Obsidian/Blue Chill-White For Sale – Fitforhealth

Χορηγοί του Συλλόγου

  • 1
  • 2

Περιοχή Μελών

Σύνδεση
x
Εγγραφή
x


sete  podix  olive

Επικοινωνία

 
  +302810281492
  +302810281492
  Μουγλών & Δημοκρατίας, 71601
Ν. Αλικαρνασσός - Ηράκλειο - Κρήτη

Get Social