Συνδρομή στα RSS

Υποχρέωση ξενοδοχειακής μονάδας για απασχόληση ναυαγοσώστη

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου του Υπουργείου η εντολή δόθηκε από τον ίδιο τον Υπουργό Τουρισμού.

Εντολή, για εντατικοποίηση των ελέγχων σε κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες) εντός τουριστικών καταλυμάτων, έδωσε ο υπουργός Τουρισμού κ. Χάρης Θεοχάρης.

Με αφορμή τα τραγικά συμβάντα πνιγμών λουομένων σε κολυμβητικές δεξαμενές εντός τουριστικών καταλυμάτων, ζήτησε από όλους τους αρμόδιους όπως άμεσα διενεργήσουν στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων τους ελέγχους νομιμότητας λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών που λειτουργούν σε τουριστικά καταλύματα (κύρια και μη κύρια) είτε διαθέτουν άδεια λειτουργίας είτε έχουν γνωστοποιήσει την λειτουργία τους, σε εφαρμογή των υπ' αριθμ. 8592 και 7888/2017 κ.υ.α.

Η πρώτη αφορά την διαδικασία έναρξης λειτουργίας τουριστικών καταλυμάτων και η δεύτερη το πλαίσιο λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών.

Ιδιαίτερη έμφαση, όπως επισήμανε ο υπουργός, θα πρέπει να δοθεί στα διαλαμβανόμενα μέτρα ασφαλείας και την παρουσία επόπτη ασφαλείας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Υπάρχουν, βέβαια και οι δημόσιες κολυμβητικές δεξαμενές. Μάλιστα, στον απόηχο των θλιβερών περιστατικών σε πισίνες ξενοδοχείων, εκδόθηκε Εγκύκλιος από το Υπουργείο Υγείας σχετικά με τους όρους, που πρέπει να πληρούν για λόγους ασφαλούς λειτουργίας.

Υποχρέωση ξενοδοχειακής μονάδας για απασχόληση ναυαγοσώστη

Πριν την αρχή λειτουργίας σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο ως Υπεύθυνος Λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου, που λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 1 § 7 της Υπουργικής απόφασης Γ1/443-24/01/73 :

«Υπεύθυνον πρόσωπον» ή «Υπεύθυνος» καλείται το φυσικόν πρόσωπον, ηλικίας τουλάχιστον 21 ετών, το οποίον µεριµνά δια την λειτουργίαν της δεξαµενής και είναι ικανόν να εξασφαλίση την εφαρµογήν των όρων της παρούσης, τυγχάνει δε της αποδοχής της Υγειονοµικής Υπηρεσίας.

Σύμφωνα με το άρθρο 21 της Υπουργικής απόφασης Γ1/443-24/01/73:

Προσωπικόν

1. Άπαντες οι εργαζόµενοι δέον να είναι υγιείς, καθαροί και να συµπεριφέρωνται καλώς.

2. Εκπαιδευµένοι επόπται και έτερον προσωπικόν θα ευρίσκωνται εν υπηρεσία καθ΄ολην την διάρκειαν λειτουργίας της δεξαµενής. Ο αριθµός αυτών καθορίζεται αναλόγως του µεγέθους της δεξαµενής (άρθρον 4 παρ.4), ως και του προβλεποµένου µεγίστου αριθµού λουοµένων (άρθρον 5) ως κάτωθι:

α. Εις (1) υπεύθυνος επόπτης ασφαλείας θα απασχολείται µε τους λουοµένους, έχων αρµοδιότητα να επιβάλη εις άπαντας τους κανόνας ασφαλείας υγιεινής και καλής συµπεριφοράς.

∆ια µικράς δεξαµενάς απαιτείται είς (1) τουλάχιστον επόπτης ασφαλείας.

∆ιά µεσαίας και µεγάλας δεξαµενάς θα διατίθεται εις (1) επόπτης ανά 300 λουοµένους.

β. Εις (1) ειδικευµένος επόπτης θα ευρίσκεται εις τον χώρον των καταιονητήρων ή την είσοδον των µεσαίων ή µεγάλων δεξαµενών προς επιθεώρησιν των λουοµένων και διαπίστωσιν µήπως εµφανίζουν δερµατικάς παθήσεις ή έχουν ανοικτά τραύµατα κλπ. ως και εξακρίβωσιν ότι άπαντας διήλθον εκ του αποχωρητηρίου και εν συνεχεία ελήφθη παρ΄αυτών το λουτρόν καθαριότητος δια καταιονήσεως. ∆ια τας µικράς δεξαµενάς η ευθύνη αύτη ανήκει εις τον επόπτην ασφαλείας.

γ. Τουλάχιστον εις (1) υπάλληλος εκ του διοικητικού προσωπικού δια τας µεσαίας δεξαµενάς και 2 δια τας µεγάλας θα έχουν εκπαιδευθεί εις την παροχήν πρώτων βοηθειών.

3. Οι ως άνω επόπται πλέον των ειδικών απαιτουµένων γνώσεων, δια τας οποίας θα είναι καταλλήλως εκπαιδευµένοι, κατέχοντες δίπλωνµα ή σχετικόν πιστοποιητικόν, θα είναι και πεπειραµένοι εις τας µεθόδους και την τεχνικήν της παροχής βοηθείας και διασώσεως κολυµβητών, εις την χρήσιν τεχνητής αναπνοής, ως και την εφαρµογήν άλλων µέτρων ανανήψεως.

Άρθρον 5 της Υπουργικής απόφασης Γ1/443-24/01/73 :

Μέγιστον φορτίον δεξαµενών

1. Ο µέγιστος αριθµός των λουοµένων, οι οποίοι θα ευρίσκωνται ανά πάσαν στιγµήν εντός του περιφραγµένου χώρου της δεξαµενής (κυρίως δεξαµενή, διάδροµοι, αποδυτήρια κλπ), θα υπολογίζεται βάσει της επιφανείας του ύδατος ως κάτωθι:

α) Τµήµατα δεξαµενής βάθους µέχρις 1,0 µ. αναλογία τουλάχιστον 1,0µ² επιφανείας ύδατος ανά λουόµενον.

β) Τµήµατα δεξαµενής βάθους µεγαλυτέρου του 1,0 µ. αναλογία τουλάχιστον 2,50 µ² επιφανείας ύδατος ανά λουόµενον.

Προ του κατά τα ανωτέρω υπολογισµού του µεγίστου φορτίου της δεξαµενής, θα αφαιρείται δι΄έκαστον σηµείον καταδύσεως αυτής επφάνεια 30 µ².

2. Επιπροσθέτως ο µέγιστος συνολικός αριθµός των εισερχοµένων εντός της δεξαµενής κολυµβήσεως καθ΄οιανδήποτε χρονικήν περίοδον δεν θα είναι µεγαλύτερος του υπολογιζοµένου, βάσει του αριθµού ανακυκλοφορίας ή ανανεώσεως του ύδατος της δεξαµενής, κατά την υπ΄όψιν περίοδον, ως κάτωθι:

α) Περίπτωσις συνεχούς χλωριώσεως του ανακυκλοφορούντος ή ανανεουµένου ύδατος της δεξαµενής: αναλογά τουλάχιστον 500 λίτρων καθαρού ύδατος ανά λουόµενον.

β) Περίπτωσις ανανέωσεως του ύδατος εξ ασφαλούς φυσικής πηγής, µη υποκειµένης εις χλωρίωσιν: αναλογία τουλάχιστον 2.000 λίτρων ύδατος ανά λουόµενον.

Υπουργική Απόφαση για επόπτες ασφαλείας πισίνας, ναυαγοσώστες πισίνας, ΥΑ87/Αρ.Γ1/443-24/01/73

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Πριν την αρχή λειτουργίας σε κάθε κολυμβητική δεξαμενή πρέπει να ορίζεται συγκεκριμένο πρόσωπο ως Υπεύθυνος Λειτουργίας του συγκεκριμένου χώρου.

Ο Υπεύθυνος Λειτουργίας λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για την ασφάλεια και την τήρηση των σχετικών υγειονομικών διατάξεων.

Ιδιαίτερα μεριμνά για τα παρακάτω καθήκοντα:

-Να έχει ορίσει κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για την καλή λειτουργία και συντήρηση της κολυμβητικής δεξαμενής.

-Καθ΄ όλη τη διάρκεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να υπάρχει προσωπικό εποπτείας των κολυμβητών δηλαδή ναυαγοσώστες, επόπτες ασφαλείας πισίνας.

-Οι επόπτες ασφαλείας πισίνας, ναυαγοσώστες πισίνας, πρέπει να είναι πτυχιούχοι με πτυχίο επόπτη ασφαλείας πισίνας, ναυαγοσώστης πισίνας, έχοντας εκπαιδευτεί στη ναυαγοσωστική τεχνική να γνωρίζουν την τεχνική των Πρώτων Βοηθειών, τη χρήση της τεχνητής αναπνοής και να έχουν όλες τις γνώσεις που απαιτούνται, για την προστασία των κολυμβητών.

-Αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μικρή, τοποθετείται ένας Ναυαγοσώστης.

-Αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μεσαία πρέπει να υπάρχει ένας υπάλληλος εκτός από τους Ναυαγοσώστες, εκπαιδευμένος στην παροχή Πρώτων Βοηθειών από το Διοικητικό Προσωπικό.

-Αν η κολυμβητική δεξαμενή είναι μεγάλη πρέπει να υπάρχουν δύο.

-Τα ονόματα των Ναυαγοσωστών πρέπει να γνωστοποιούνται, πριν την αρχή λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής, στην αρμόδια Υγειονομική Υπηρεσία που υπάγεται ο χώρος. Η Υγειονομική Υπηρεσία αν κρίνει την ακαταλληλότητα αυτών ή τη μη καλή διαγωγή μπορεί να ζητήσει, εντός καθορισμένης προθεσμίας, την αντικατάσταση των Ναυαγοσωστών.

-Να επιτρέπει την είσοδο μόνο στον προβλεπόμενο με τον όγκο της κολυμβητικής δεξαμενής αριθμό κολυμβητών.

-Να επιθεωρεί την κανονική ανανέωση και το σωστό καθαρισμό του νερού.

-Να ελέγχει τα βήματα απολύμανσης του χώρου, τη μέτρηση του χλωρίου και την τιμή του PH .

-Να προβαίνει σε όλες τις απαιτούμενες χημικές και μικροβιολογικές εξετάσεις της κολυμβητικής δεξαμενής.

-Να συλλέγει και να καταγράφει σε καθημερινή βάση λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής λεπτομερή στοιχεία που αφορούν τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων, την ποσότητα χημικών ουσιών που προσέθεσε για τον καθαρισμό και την απολύμανση του νερού.

-Να μετρά ανά τακτές ώρες το υπόλειμμα χλωρίου που υπάρχει μέσα στο νερό, τις τιμές του PH και της αλκαλικότητας του νερού, κλπ.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Για την ασφαλή κολύμβηση και τη σωστή χρήση μιας κολυμβητικής δεξαμενής πρέπει να λαμβάνονται με προσοχή τα παρακάτω μέτρα Ασφαλείας.

Ο Ναυαγοσώστης Πισίνας - Επόπτης Ασφαλείας, σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Ασφαλείας εφαρμόζει τον κανονισμό της κολυμβητικής δεξαμενής προσέχοντας τα εξής:

-Τοποθετεί σε εμφανή σημεία Πινακίδες με τα παρακάτω θέματα :

-Κανονισμό για την ορθή χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής και τους ισχύοντες κανόνες ασφαλείας

-Την ακριβή ώρα λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής

-Επιθεωρεί όλη την εγκατάσταση αν πληρεί τους κανόνες ασφαλείας για ελάττωση του κινδύνου για πνιγμό ή τραυματισμό των κολυμβητών.

-Εφοδιάζεται με τα αναλογούντα Μέσα Διάσωσης, ανάλογα με το μέγεθος της κολυμβητικής δεξαμενής.

-Κουτί Πρώτων Βοηθειών εφοδιασμένο με το κατάλληλο υλικό. Τουλάχιστον πρέπει να υπάρχουν μέσα σε αυτό: Βάμμα ιωδίου, αποστειρωμένες γάζες, βαμβάκι, λευκοπλάστη, επιδέσμους διαφόρων μεγεθών, αιμοστατικούς επιδέσμους, αποστειρωμένες λαβίδες και οπωσδήποτε καρδιοτονωτικά και αναλγητικά φάρμακα.

-Καταγράφει και δημιουργεί ειδικό κατάλογο τηλεφώνων, τον οποίο τοποθετεί στο τηλέφωνο του χώρου με τα νούμερα των πλησιέστερων ιατρών, του Σταθμού Α΄Βοηθειών, του πλησιέστερου νοσοκομείου ¬ αστυνομικού τμήματος ¬ πυροσβεστικής υπηρεσίας.

-Απαγορεύεται η νυχτερινή κολύμβηση, εκτός και αν υπάρχει σχετική άδεια και ο χώρος έχει επαρκή φωτισμό και όλο το απαραίτητο προσωπικό για τη χρήση της κολυμβητικής δεξαμενής.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΠΟΠΤΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΙΣΙΝΑΣ

Εγκύκλιος Δ1δ/ΓΠ.11611/2018 - Διαδικασία αδειοδότησης δημόσιων κολυμβητικών δεξαμενών διαβάστε εδώ

Υ.Α 7888/2017 - Απλούστευση πλαισίου λειτουργίας κολυμβητικών δεξαμενών διαβάστε εδώ

Υπουργική Απόφαση για επόπτες ασφαλείας πισίνας, ναυαγοσώστες πισίνας, ΥΑ87/Αρ.Γ1/443-24/01/73

Για όλα τα παραπάνω, ο Υπεύθυνος Ασφαλείας πρέπει να τηρεί σχετικό βιβλίο, έχοντας καταχωρημένες όλες τις παραπάνω πληροφορίες και να το παραδίδει προς ενημέρωση στους υπαλλήλους που διενεργούν τον υγειονομικό έλεγχο της κολυμβητικής δεξαμενής.

Τέλος πρέπει να αναρτά σε εμφανές σημείο την Άδεια Λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής

Διαβάστηκε 828 φορές

Περιοχή Μελών

Σύνδεση
x
Εγγραφή
x


sete  podix  olive

Επικοινωνία

 
  +302810281492
  +302810281492
  Μουγλών & Δημοκρατίας, 71601
Ν. Αλικαρνασσός - Ηράκλειο - Κρήτη

Get Social