Συνδρομή στα RSS

ΦΕΚ 145 Α', ΠΝΠ THOMAS - COOK ΚΑΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

Αγαπητά Μέλη,

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ΦΕΚ 145 Α' (30-09-19) στο οποίο δημοσιεύθηκε η ΠΝΠ με τίτλο «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υγείας.»

Στο έκτο άρθρο προβλέπεται παράταση υποβολής αίτησης ρύθμισης βεβαιωμένων οφειλών σε δήμους έως την 31-12-2019.

Στο έβδομο άρθρο προβλέπεται αναστολή καταβολής ΦΠΑ για τις πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», ως εξής:

«1. Αναστέλλεται μέχρι και τις 31.3.2020 για τους υποκείμενους στο Φόρο Προστιθέμενης Αξίας του ν. 2859/2000 (Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α., Α' 248), όπως ισχύει, οι οποίοι έχουν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC», η καταβολή του συνόλου ή μέρους του φόρου που έχει βεβαιωθεί από χρεωστικές δηλώσεις Φ.Π.Α. με καταληκτική προθεσμία υποβολής τις 30.9.2019 και τις 31.10.2019, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στις επόμενες παραγράφους.

2. Η αναστολή καταβολής καταλαμβάνει υποκείμενους στο φόρο, των οποίων η αξία των φορολογητέων εκροών κατά το διάστημα 1.1.2019 έως 30.9.2019 με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» υπερβαίνει σε ποσοστό είκοσι πέντε τοις εκατό (25%) τη συνολική αξία των εκροών του ιδίου διαστήματος.

3. Η αναστολή χορηγείται κατά ποσοστό που ισούται με το ποσοστό που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της προϋπόθεσης της προηγούμενης παραγράφου.

4. Η αναστολή διενεργείται κατόπιν αίτησης του υποκειμένου στο φόρο στη Δ.Ο.Υ. που είναι αρμόδια για την παραλαβή της δήλωσης. Με την αίτηση συνυποβάλλεται αρχείο που περιλαμβάνει:

α. τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά,

β. τις εκροές της περιόδου 1.1.2019 έως 30.9.2019 με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά, καθώς και κατάσταση των αντίστοιχων τιμολογίων,

γ. το ποσό του Φ.Π.Α. που αναλογεί στις εκροές με την επιχείρηση «Thomas Cook Group PLC» αναλυτικά ανά μήνα και συνολικά.

4. Τυχόν αναλογούντες τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής που υπολογίζονται από τις καταληκτικές προθεσμίες της παρ. 1 του παρόντος μέχρι και τις 31.3.2020 επί του φόρου του οποίου η καταβολή έχει ανασταλεί, δεν οφείλονται.

5. Ποσά που τυχόν έχουν καταβληθεί δεν επιστρέφονται.

6. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων μπορούν να καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του παρόντος.»

Με εκτίμηση,

SETE_email_signatures_Amvrazis GR

Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων

Λ. Αμαλίας 34, 105 58, Αθήνα

T: +30 210 32 17 165

E:

SETE_email_signatures_FINAL_SETE PIECES 1SETE_email_signatures_FINAL_SETE PIECES 2SETE_email_signatures_FINAL_SETE PIECES 3SETE_email_signatures_FINAL_SETE PIECES 4SETE_email_signatures_FINAL_SETE PIECES 5

Disclaimer: The content of this email is confidential and intended for the recipient specified in message only. It is strictly forbidden to share any part of this message with any third party, without a written consent of the sender. If you received this message by mistake, please reply to this message and follow with its deletion, so that we can ensure such a mistake does not occur in the future. Provided the lack of safety of INTERNET communications, SETE does not bear any responsibility regarding any data loss or other damage of the receiver or third parties, due either to the use or the delayed transmission, interception, alteration or virus-infection of this email.

Personal Data Security: SETE keeps a record of contact data that you have declared or submitted for the sole purpose of informing you about our activities and to send relevant invitations and updates.

If you no longer wish to receive updates on our activities and news, please reply to this email by writing "Unsubscribe".

Click here in order to receive further information regarding our Privacy Policy and your rights, as being declared by European Union regulation (GDPR).

P Before printing, think about the environment

Διαβάστηκε 757 φορές

Περιοχή Μελών

Σύνδεση
x
Εγγραφή
x


sete  podix  olive

Επικοινωνία

 
  +302810281492
  +302810281492
  Μουγλών & Δημοκρατίας, 71601
Ν. Αλικαρνασσός - Ηράκλειο - Κρήτη

Get Social