Συνδρομή στα RSS

01 Δεκ 2020

Δείτε το συννημένο αρχείο προς ενημέρωση σας σχετικά με θέματα λογιστικής και φορολογίας ξενοδοχειακών επιχειρήσεων

01 Δεκ 2020

Δείτε το συννημένο αρχείο προς ενημέρωση σας σχετικά με την νέα νομοθεσία (ν. 4548/2018) για τις Ανώνυμες Εταιρείες

01 Δεκ 2020

 

Ο νέος Νόμος καθορίζει τις μορφές θεματικού τουρισμού, αλλά και το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων, ως και την τήρηση Ειδικού Μητρώου

Πρόκειται για το νόμο του Υπ. Τουρισμού με τίτλο: «Θεματικός τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού - Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης - Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις»

Με αυτό επιδιώκεται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου του τομέα τουρισμού, η βελτίωση της αποτελεσματικότητας των διοικητικών υπηρεσιών, που είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση, εποπτεία και έλεγχο των τουριστικών επιχειρήσεων.

Προωθούνται αλλαγές που αφορούν τον τρόπο λειτουργίας και αδειοδότησης των τουριστικών γραφείων και αναθεωρούνται παρωχημένες ρυθμίσεις που αφορούν τόσο στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις αδειοδότησης των επιχειρήσεων, εγκαταστάσεων και εν γένει τουριστικώνδραστηριοτήτων που διέπονται από την τουριστική νομοθεσία.

Με το νόμο ορίζεται ο θεματικός τουρισμός - ειδικές μορφές τουρισμού, όπως ο τουρισμός υπαίθρου, αλλά και οι επιχειρήσεις, που θα μπορούν να δραστηριοποιηθούν στο χώρο.

Άλλη μορφή τουρισμού, που ορίζεται  είναι και ο αθλητικός τουρισμός. Ορίζεται δε ότι όσοι ασκούν επιχειρηματικά τις αντίστοιχες δραστηριότητες  υποχρεούνται να λάβουν Ειδικό Σήμα Λειτουργίας Τουρισμού Αθλητικής Αναψυχής - Περιπέτειας. Θεσπίζεται Ειδικό Σήμα Αθλητικού Τουρισμού, το οποίο αποτελεί σήμα πιστοποίησης και χορηγείται από την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού. Επίσης ορίζονται οι περιπτώσεις ανάκλησής του. Οι επιχειρήσεις αυτές θα καταχωρίζονται υποχρεωτικά στο Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού.

Εισάγονται, επίσης, οι έννοιες του πολιτιστικού τουρισμού, του τουρισμού γαστρονομίας, του θρησκευτικού - προσκυνηματικού τουρισμού του εκπαιδευτικού τουρισμού, αλλά και ο τουρισμός υγείας.

Όσον αφορά τον συνεδριακό τουρισμό, δημιουργείται Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΜΗ.Τ.Ε.) που τηρείται στο Υπουργείο Τουρισμού, αλλά και ηλεκτρονικό Μητρώο Συνεδρίων και Διοργανωτών Συνεδρίων.

Αλλαγές, επίσης, έρχονται και για τα τουριστικά γραφεία. . Τώρα επιχειρείται η αποσαφήνιση του επιτρεπόμενου πλαισίου έκδοσης εισιτηρίων από τουριστικά γραφεία, αλλά και η προστασία του έργου των ξεναγών.

Σημαντικό ζήτημα, που προσπαθεί να επιλύσει το νομοσχέδιο είναι ότι τα νομίμως λειτουργούντα τουριστικά γραφεία δύνανται να ιδρύουν υποκαταστήματα  και να παρέχεται η δυνατότητα να πωλούν κατ' επιλογή (optional) εκδρομές στα ξενοδοχεία με τα οποία αυτά συνεργάζονται,  χωρίς να απαιτείται να διαθέτουν υποκαταστήματα σε καθένα από τα συνεργαζόμενα με αυτά ξενοδοχεία.

Με το ν. 4442/2016 θεσπίστηκε η κατάργηση της τουριστικής αδειοδότησης (χορήγησης Ειδικού Σήματος Λειτουργίας) των τουριστικών καταλυμάτων και η ταυτόχρονη υπαγωγή τους σε καθεστώς γνωστοποίησης της λειτουργίας τους. με μόνη υποχρέωση την υποβολή αίτησης γνωστοποίησης στις αρμόδιες τουριστικές υπηρεσίες. Τώρα, επιδιώκεται η υποχρέωση του επιχειρηματία να ενημερώνει την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου που τηρεί το Μητρώο Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Γίνεται προσπάθεια να ξεκαθαρίσουν οι αρμοδιότητες των εμπλεκόμενων φορέων όσον αφορά στην κατάταξη, την έγκριση του διακριτικού τίτλου και την τήρηση του μητρώου διακριτικών τίτλων μεταξύ κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων αφενός και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων αφετέρου.

Σύμφωνα με τον ν. 4276/2014 «προϋπόθεση λειτουργίας των τουριστικών καταλυμάτων  είναι η προηγούμενη χορήγηση Ειδικού Σήματος Λειτουργίας (Ε.Σ.Λ.) από την αρμόδια υπηρεσία», δηλαδή από την αρμόδια κατά τόπο Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού.

Με τη δημοσίευση του ν. 4442/2016, όμως, οι επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων υπάγονται πλέον στο καθεστώς της γνωστοποίησης, χωρίς να απαιτείται εκ των προτέρων έλεγχος. Οι αρμόδιες Υπηρεσίες Τουρισμού δεν χορηγούν πλέον Ειδικό Σήμα Λειτουργίας αλλά προβαίνουν σε κατασταλτικό έλεγχο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ελλείψεις ή παρατυπίες επιβάλλουν τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας χορηγείται πλέον μόνο στις εγκαταστάσεις ειδικής τουριστικής υποδομής, όπως τα συνεδριακά κέντρα,  τους τουριστικούς λιμένες, τα χιονοδρομικά κέντρα, τις εγακαταστάσεις ιαματικού τουρισμού, κέντρα αναζωογόνησης (spa) κ.λπ.

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου, προβλέπεται ότι σε περίπτωση που κάποια τουριστική επιχείρηση λειτουργεί χωρίς την απαιτούμενη άδεια (Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων), επιβάλλεται σωρευτικά με τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις και το διοικητικό μέτρο της σφράγισης. 

Προβλέπονται αλλαγές, επίσης, στο ύψος του προστίμου για τουριστικά γραφεία, γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων, τουριστικές επιχειρήσεις οδικών μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) και ναυλομεσιτικά γραφεία που λειτουργούν χωρίς Ειδικό Σήμα Λειτουργίας ή Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων.

Σημαντικό είναι το γεγονός ότι καθορίζονται και οι κυρώσεις, που επιβάλλονται σε τουριστική επιχείρηση, κάθε κατηγορίας, που παραλείπει να προσφέρει στην πελατεία της τις υπηρεσίες που υποσχέθηκε ή αν αυτές είναι κατώτερης κατηγορίας. Η διάταξη αποσκοπεί στο να επιβάλλονται οι κυρώσεις σε καταλύματα τα οποία διαφημίζονται είτε ως ανώτερης κατηγορίας (σε αστέρια ή κλειδιά) είτε ως διαφορετικής μορφής (κύρια - μη κύρια) από αυτήν που αναγράφεται στο πιστοποιητικό κατάταξης που διαθέτουν ή (αν δεν έχουν ακόμα καταταγεί) στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

Με άλλες διατάξεις προβλέπεται η χωροθέτηση των τουριστικών λιμένων, αλλά και η παραχώρησή τους κατόπιν σύμβασης σε ΟΤΑ α' ή β' βαθμού (ή σε εταιρεία που μετέχει), όπως επίσης και η αδειοδότηση λειτουργίας καταστημάτων υγιειονομικού ενδιαφέροντος σε αυτούς.

Κρίνεται σκόπιμο να χορηγηθεί προθεσμία μέχρι τις 31.12.2018, ώστε οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ) να μπορέσουν να ανταποκριθούν στην εισαγόμενη  υποχρέωση καταχώρησης του διακριτικού τους τίτλου στις Υπηρεσίες Μίας Στάσης (Υ.Μ.Σ.) ή τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ, κατά περίπτωση.

Επίσης, προβλέπεται μεταβατική περίοδος ενός μηνός για τις επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων που έχουν ήδη γνωστοποιήσει την έναρξη της λειτουργίας τους σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4442/2016, ώστε να ενημερώσουν την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Τουρισμού που τηρεί το μητρώο τουριστικών επιχειρήσεων. 

Σε άλλα άρθρα αναλύεται ο θαλάσσιος τουρισμός, π.χ.  κρουαζιέρα,  γιώτινγκ (yachting), θαλάσσιες και παράκτιες δραστηριότητες αναψυχής, καταδύσεις, ενώ περιλαμβάνονται διατάξεις, που αφορούν τον ΕΟΤ, την τουριστική εκπαίδευση. 

 

01 Δεκ 2020

Δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του υπουργείου Τουρισμού το σχέδιο νόμου για:

«Αναδιοργάνωση Υπουργείου Τουρισμού και Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού, Ρυθμίσεις Ειδικών Τουριστικών Υποδομών, Εκπαίδευση και Κατάρτιση στον Τουρισμό, Αγροτουρισμός και Λοιπές Διατάξεις»

Εδώ όλο το σχέδιο: http://www.opengov.gr/yppol/wp-content/uploads/downloads/2014/02/tourismos.pdf

Στο σχέδιο αυτό και πιο συγκεκριμένα στο άρθρο 19 που αναφέρεται στα Θέματα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στον Τουρισμό προτείνεται η Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγίου Νικολάου να μετονομαστεί σε Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης (Α.Σ.Τ.Ε.Κ) και η έδρα της από τον Άγιο Νικόλαο μεταφέρεται στο Ηράκλειο Κρήτης.

Το άρθρο αυτό αναμένεται να προκαλέσει θύελλα αντιδράσεων στον Άγιο Νικόλαο και δικαιολογημένα, εφόσον βλέπουν αντί για αναβάθμιση όπως περίμεναν όλοι, ανταυτού να φεύγει εντελώς από την πόλη τους.

 

Περιοχή Μελών

Σύνδεση
x
Εγγραφή
x


sete  podix  olive

Επικοινωνία

 
  +302810281492
  +302810281492
  Μουγλών & Δημοκρατίας, 71601
Ν. Αλικαρνασσός - Ηράκλειο - Κρήτη

Get Social