Κλοπές στα Ξενοδοχεία

Μέχρι ποιου σημείου φθάνουν οι ευθύνες του ξενοδόχου έναντι των πελατών του για πιθανή κλοπή αντικειμένου που αυτοί έφεραν μαζί τους στο ξενοδοχείο;

Υπό ποιες προϋποθέσεις φέρει την ευθύνη ο ξενοδόχος και σε ποιες περιπτώσεις απαλλάσσεται των ευθυνών του;

 

 

Πρόκειται για την ευθύνη που έχουν οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, οι επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, οι κλινικές, τα οικοτροφεία, αλλά και άλλες συναφείς επι­χειρήσεις, εφόσον παρέχουν τις συνηθισμέ­νες ξενοδοχειακές υπηρεσίες (παραμονή και περιποίηση) για τα προσκομισθέντα σε αυτές από τους πελάτες τους.

Στο άρθρο αυ­τό δεν αναφερόμαστε σε περιπτώσεις βλά­βης στο πρόσωπο του πελάτη, σης οποίες η ευθύνη του ξενοδόχου απορρέει από τη σύμβαση με αυτόν ή από αδικοπραξία.

Η ευθύνη αυτή καθιερώνεται από το νό­μο (από τη διάταξη του άρθρου 834 Α.Κ.) και είναι ανεξάρτητη από κάθε μορφή πταί­σματος του επιχειρηματία ή των προσώπων που χρησιμοποιεί.

Πρόκειται για αντικει­μενική ευθύνη, διότι θεωρεί ό νόμος ότι εί­ναι δίκαιο να ευθύνεται ο ξενοδόχος για κινδύνους που προέρχονται από την άσκη­ση του επαγγέλματος του και συνδέονται με την επιχείρηση του, αφού τα προσκομισθέντα αντικείμενα εναποτίθενται σε πε­ριβάλλον που είναι άγνωστο στον πελάτη και εναπόκεινται στη σφαίρα επιρροής, ελέγχου, εξουσίας και οικονομικού οφέλους του ξενοδό­χου.         

Βασική προϋπόθεση για τη γένεση της ευ­θύνης ξενοδόχου εί­ναι η δημιουργία σχέσης ξενοδόχου-πελάτη και η εισκόμιση   των πραγμάτων του τελευταί­ου στην επι­χείρηση του πρώτου.

Δεν αποκλείεται όμως πέρα από την ευθύνη που προα­ναφέραμε να στοιχειοθετηθεί και άλ­λου είδους ευθύνη του ξενοδόχου για τα πράγματα που εισκομίζει ο πελάτης στο ξενοδοχείο, όπως η δικαιοπρακτική ευθύνη (να υπάρχει ιδιαίτερη συμ­βατική σχέση) αλλά και η αδικοπρακτική ευθύνη (να ζημιώσει δηλαδή πα­ράνομα και υπαίτια τα προσκομισθέντα πράγματα του πελάτη).

Η πιθανή σώ­ρευση περισσότερων μορφών ευθύνης απο­κτά ιδιαίτερη σημασία στον υπολογισμό του ποσού αποζημίωσης που θα υποχρεω­θεί να καταβάλει ο ξενοδόχος στον πελάτη, όμως η πλήρης ικανοποίηση της μιας αξίωσης αποκλείει την άσκηση της άλλης.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ

Ο ξενοδόχος είναι βασικό υποκείμενο της ειδικής αυτής αντικειμενικής ευθύνης, δη­λαδή το φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει ως επάγγελμα να δέχεται ξένους και να τους παραχωρεί κατάλυμα για παραμονή και για ξενοδοχειακή περιποίηση.

Αν δεν υπάρχει η ξε­νοδοχειακή περιποίηση, δηλαδή η ανάληψη φροντίδας για τακτο­ποίηση - καθαριότητα του δωματίου, υπηρεσία στη διάθεση του πελά­τη κ.ά., τότε το πρό­σωπο που παρέχει κατάλυμα δεν εί­ναι ξενοδόχος και συνε­πώς δεν τον βαρύνει η ευ­θύνη για τα προσκομισθέντα του πελάτη.

Τα δικαστήρια μας ορθά έκριναν ότι σε τουριστικό συγκρότημα επιπλωμένων δια­μερισμάτων, όπου ο επιχειρηματίας παρα­χώρησε με μίσθωση για αόριστο χρονικό διάστημα ένα επιπλωμένο διαμέρισμα σε πελάτη, στο οποίο εγκαταστάθηκε ο τελευ­ταίος και μετέφερε σε αυτό τηλεόραση, βί­ντεο και στερεοφωνικό συγκρότημα, όταν διαπιστώθηκε ότι σε χρόνο που απουσίαζε ο πελάτης από το μισθωμένο διαμέρισμα αυτό διαρήχτηκε και αφαιρέθηκαν όλες οι προ­αναφερόμενες συσκευές, ο επιχειρηματίας δεν ευθύνεται κατά την αντικειμενική ευθύ­νη στην οποία αναφερόμαστε για τα εισκο­μισθέντα που εκλάπησαν.

Τούτο διότι στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπήρχε η προ-περιγραφόμενη σχέση ξενοδόχου - πελάτη, αφού ο συγκεκριμένος εκμεταλλευ­τής της επιχείρησης των επιπλωμένων δια­μερισμάτων δεν έφερε την ιδιότητα του ξε­νοδόχου, διότι δεν ανέλαβε φροντίδα για τακτοποίηση και καθαριότητα του εν λόγω διαμερίσματος, δηλαδή υπηρεσίες περιποί­ησης του πελάτη.

Για να ευθύνεται ο ξενοδόχος με την ειδι­κή αυτή ευθύνη απαιτείται η ενεργοποίηση της ιδιότητας του ξενοδόχου ως υποκειμέ­νου της ειδικής ευθύνης να συσχετισθεί με την έννοια του πελάτη, του προσώπου δη­λαδή που γίνεται αποδεκτό να καταλύσει στο ξενοδοχείο, ανεξαρτήτως χρόνου παρα­μονής και παροχής. Αρκεί λοιπόν να υπάρ­χει κάποια πραγματική σχέση μεταξύ ξενο­δόχου και πελάτη, όπως αυτή της προσκομισθέντα των πραγμάτων, χωρίς να απαιτείται σύναψη σύμβασης ή δικαιοπρακτική ικα­νότητα.

Η πράξη της εισκόμισης συντελείται: α) με την εισαγωγή του αντικειμένου στο ξενοδοχείο ή ακόμη και έξω από το ξενοδο­χείο, όμως σε χώρο που υπέδειξε ο ξενοδό­χος ή είναι προορισμένος για την τοποθέτηση πραγμάτων, β) με την παράδοση του αντικειμένου ή και του δελτίου αποσκευών στον αρμόδιο υπάλληλο, γ) με τη συμπαραλαβή του αντικειμένου κατά την επιβίβα­ση του πελάτη στο λεωφορείο του ξενοδο­χείου, δ) με οποιαδήποτε μορφή υπαγωγής του αντικειμένου στη σφαίρα εξουσίας και εποπτείας του ξενοδοχείου, όπως για ζημία που θα υποστούν αντικείμενα που βρίσκο­νται μέσα σε σταθμευμένο σε χώρο που υπο­δείχθηκε από τον ξενοδόχο και κλειδωμένο αυτοκίνητο του πελάτη.

Δεν είναι απαραίτητες ούτε η πραγμα­τική παραμονή ούτε η διανυκτέρευση,αλλά αρκεί η αποδοχή που υπάρχει όταν ο πελάτης αναμένει στη υποδοχή, ζητώντας δωμάτιο ή όταν επιβιβαστεί στο λεωφορείο του ξενοδοχείου, πιστεύοντας ότι θα βρει δωμάτιο ή όταν παραληφθούν οι αποσκευές του ή ακόμα και όταν του επιδειχθούν διά­φορα δωμάτια χωρίς να είναι απαραίτητο να παραμείνει στο ξενοδοχείο.

Αντίθετα, δεν είναι πελάτης ο επισκέπτης μιας εκδή­λωσης ή ο καλεσμένος σε ένα γεύμαπου γίνεται στο ξενοδοχείο, διότι λείπει το στοι­χείο της αποδοχής και κατά συνέπεια δεν ενεργοποιείται η έννοια του πελάτη. Ως αντικείμενα νοούνται κάθε είδους κινητά και αποσκευές (όπως ενδύματα, προσωπικά είδη κ.ά.), τα οποία συνήθως οι άνθρωποι φέρουν μαζί τους όταν ταξιδεύουν, πλην των χρημάτων, χρεογράφων και τιμαλφών, αφού για αυτά υφίσταται ειδική ρύθμιση. Είναι αδιάφορο αν τα πράγματα αποκτήθη­καν από αυτόν μεταγενέστερα, με αγορές που προέβη κατά τη διαμονή του στο ξενοδοχείο, αν ανήκαν στον πελάτη ή σε άλλο πρόσωπο. Στην τελευταία περίπτωση όμως η ευθύνη του ξενοδόχου υφίσταται έναντι του πελάτη και όχι έναντι τρίτου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ, ΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ

 

 

Η ειδική ευθύνη καλύπτει κάθε ζημία, χωρίς να έχει σημασία από ποιον προκλήθη­κε, που μπορεί να συνίσταται σε Βλάβη, κα­ταστροφή ή αφαίρεση των εισκομισθέντων. Η αποζημίωση καλύπτει μόνο την πραγμα­τική (όχι αγοραία) αξία του αντικειμένου.

Είναι ευνόητο ότι τυχόν δικαιολογημένη άρνηση του ξενοδόχου και όχι απλή δυ­στροπία ή αδικαιολόγητη αντίληψη να παραλάβει ορισμένα πράγματα οδηγεί σε περίπτωση ζημιάς τους σε απαλλαγή του ξενοδόχου από την ειδική αυτή ευθύνη εφόσον ο πελάτης αν και εις γνώση της απαγόρευσης παρ’ όλα αυτά εισκόμισε τα πράγματα του στο ξενοδοχείο. Η ευ­θύνη του ξενοδόχου διαρκεί μέχρι να λή­ξει η εισκόμιση, έως ότου αναχωρήσει δηλαδή (όχι να απομακρυνθεί προσωρινά) ο πελάτης και αναλάβει πράγματα του. Στην περίπτωση ζημίας των πραγμάτων που λησμόνησε ο πελάτης που τα άφησε με γνώση του ξενοδόχου δεν υφίσταται η ει­δική ευθύνη, αλλά ο ξενοδόχος ευθύνεται μόνο πταίσμα, αφού εφαρμόζονται οι διατάξεις περί εντολής, διοίκησης αλλότριων, παρακαταθήκης. Η ευθύνη του όμως διατηρεί­ται σε περίπτωση που ο ξενοδόχος συμ­φώνησε να φυλάξει ταπράγματα.

Στο σημείο αυτό θα αναφέρουμε μια ακόμη περίπτωση που απασχόλησε τα δικαστήρια μας, τα οποία έκριναν ότι ο ξενο­δόχος ευθύνεται για την απώλεια αποσκευ­ών πελάτη, σύμφωνα με την ειδική ευθύνη περί εισκομισθέντων. Οι αποσκευές παρα­δόθηκαν προς φύλαξη στον αρμόδιο υπάλ­ληλο της υποδοχής του ξενοδοχείου (χωρίς αυτός να αρνηθεί η έστω να. επιστήσει την προσοχή του πελάτη να αποθέσει κά­που τις αποσκευές με ευθύνη δική του), λίγες ώρες πριν από την οριστική αναχώρηση του πελάτη από το ξενοδοχείο, ενώ προηγουμένως είχε ήδη εξοφλήσει το λογαριασμό και είχε παραδώσει το κλειδί του δωματίου, θα μπορούσε όμως ο ξενο­δόχος, κατά την ίδια δικαστική απόφαση, ενδεχόμενα να απαλλαγεί από την προανα­φερθείσα ευθύνη, εάν γνωστοποιούσε στον πελάτη και αυτός αποδεχόταν ότι αποκλεί­ει ή περιορίζει την ευθύνη του για πιθανή ζημία (Βλάβη, καταστροφή ή απώλεια απο­σκευών) εφόσον εναποτίθεντο σε χώρο άλ­λο, έξω από το πίσω μέρος του πάγκου της υποδοχής, διότι δεν υπήρχε χώρος ελεύθε­ρος εντός του πάγκου της υποδοχής. Η ζη­μία που μπορεί να προέλθει είτε από τον ξενοδόχο, είτε από το προσωπικό της επι­χείρησης, είτε από οιονδήποτε τρίτο πρέ­πει να συμβεί μέσα στο ξενοδοχείο ή στους χώρους αυτού. Μόνο από ανώτερη Βία δέ­χεται ο νόμος απαλλαγή του ξενοδόχου από την ειδική ευθύνη, αφού αυτός ευθύ­νεται ακόμη και για ζημία από τυχαία γεγο­νότα. Εάν ο πελάτης αποβιώσει εντός του ξενοδοχείου προτού η εισκόμιση, η ευθύ­νη του ξενοδόχου υφίσταται μέχρι την πα­ράδοση των αποσκευών στους κληρονό­μους. Στην περίπτωση που αποβιώσει ο ξε­νοδόχος, αμφισβητείται αν η αξίωση από την ευθύνη αυτού αποδίδεται και κατά των κληρονόμων του.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΞΕΝΟΔΟΧΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ

Ο ξενοδόχος απαλλάσσεται από την ειδι­κή ευθύνη, εκτός από την περίπτωση που ήδη αναφέραμε, ύστερα δηλαδή από συμ­φωνία με τον πελάτη, και στις ακόλουθες τρεις μόνο περιπτώσεις:

α) Αν η ζημία οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη, τον επισκέπτη, το συνοδό ή υπηρέτη του.Έτσι λοιπόν, αν παραχωρη­θεί στον πελάτη ιματιοφυλάκιο στο διάδρο­μο του ξενοδοχείου προσιτό σε όλους, η ζη­μία θα οφείλεται στον πελάτη, εάν αυτός ή ο συνοδός του άφησαν ανοικτή την πόρτα του ή αν δεν κλείδωσαν τα ερμάρια του δω­ματίου στα οποία φυλάσσονται αντικείμενα αξίας ή αν άφησαν αυτά αφύλακτα στο εστιατόριο του ξενοδοχείου. Αντίθετα, εάν ο πελάτης αφήσει το παράθυρο του δωματίου του ανοικτό προς αερισμό και προκληθεί από αυτό ζημία, όπως από την είσοδο κλέ­φτη ή λόγω ισχυρής πνοής ανέμου κ.λ.π., αυτό δεν πρέπει να Βαρύνει τον πελάτη, διότι ο αερισμός των δωματίων περιλαμβά­νεται στο πλαίσιο της εσωτερικής ασκήσε­ως του επαγγέλματος του ξενοδόχου.

β) Αν η ζημία οφείλεται στη φύση του εισκομισθέντος. Αυτό συμβαίνει όχι μόνον όταν το ίδιο το αντικείμενο υπόκει­ται σε βλάβη ή φθορά, όπως σε περιπτώ­σεις τροφίμων ή άλλων ειδών που υπόκει­νται σε σήψη ή φθορά, αλλά και όταν προ­καλείται η ζημία του από άλλο εισκομισθέν εξαιτίας της φύσεως του, όπως σε πε­ριπτώσεις που ο σκύλος του πελάτη κατα­στρέφει γυάλινο αντικείμενο ή ο σκύλος φεύγει από το ξενοδοχείο, ή ρυπαίνει τα ενδύματα του πελάτη, ή πεθαίνει από την ασθένεια από την οποία έπασχε. Ενώ, αντί­θετα, δεν απαλλάσσεται ο ξενοδόχος, όταν λόγω εξαιρετικής υγρασίας του δωματίου, η οποία ήταν δυνατόν να προληφθεί από τον ξενοδόχο, υφίστανται τα τρόφιμα σήψη ή φθορά.

γ) Αν η ζημία προκλήθηκε από ανώτερη βία.. Στην περίπτω­ση αυτή εξετάζεται αν η ζημία υπήρξε ή όχι αντικειμενικά αναπό­τρεπτη.

Τέτοια γεγονότα είναι, για παράδειγμα, οι θεομηνίες, ο σει­σμός καθώς και η πυρκαγιά η οποία προκλήθηκε από εξωγενείς παράγοντες αλλά και από κάποια έκρηξη εντός του ξενοδοχείου από εντελώς απρόβλεπτη αι­τία.

Ακόμη και η κλοπή μπορεί να θεωρηθεί ανωτέρα βία και όχι τυχαίο γεγονός,, για το οποίο ο ξενοδόχος έχει την ευθύνη, όταν οι κλέφτες μεταχειρίστηκαν μέσα άγνωστα σε όλους ή επέδειξαν εξαιρετική δραστηριότητα κατά της οποίας κανένα μέσο προστασίας δεν ήταν δυνατόν να λη­φθεί, ή εάν η κλοπή έγινε με ένοπλη βία, αφού δεν ήταν δυνατόν να αποτραπεί με οποιαδήποτε εξαιρετικά μέτρα επιμέλειας. Εάν, τέλος, η ζημία προξενήθηκε κατόπιν άδικης πράξης τρίτου (π.χ. κλοπή που κατατάσσεται σε απλά τυχαία γεγονότα), ο πελάτης, εκτός από την ανωτέρω αξίωση κατά του ξενοδόχου, αφού αυτός ευθύνε­ται για τα απλά τυχαία γεγονότα, έχει και αξίωση αποζημιώσεως κατά του τρίτου κατά ης γενικές διατάξεις περί αδικοπρα­ξίας κ.λ.π.

Βέβαια επισημαίνεται και πάλι, όπως προαναφέρθηκε, ότι είναι επιτρεπτός στον ξενοδόχο ο αποκλεισμός ή ο περιορισμός της ευθύνης του μέσα στα όρια των απαλλακτικών ρητρών. Μπορεί, επί παραδείγ­ματι, μια τέτοια συμφωνία, εφόσον η ενέργεια αυτή γίνει με ιδιαίτερη προσοχή και έπειτα από υποδείξεις ειδικών συμ­βούλων σε θέματα τουρισμού, αφού δια­κυβεύεται και αυτή η ίδια η αξιοπιστία και η καλή φήμη της ξενοδοχειακής επι­χείρησης, να είναι ενσωματωμένη στο δελτίο αφίξεως.

Οι διατάξεις περί ευθύνης ξενοδόχων κα­τά τον Αστικό Κώδικα υπάγονται χωρίς διάκριση της αξίας των αντικειμένων της διαφοράς στην εξαιρετική αρμοδιότητα των Ειρηνοδικείων. Εκεί, κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο, ο πελάτης-ενάγων θα πρέπει να αποδείξει:

  • ότι ο εναγόμενος είναι ξενοδόχος κατ' επάγγελμα,.
  • ότι ζήτησε κατάλυμα στο ξενοδοχείο και έγινε δεκτός, ότι εισκόμισε τα πράγματα ως πελάτης και
  • ότι δεν διοικεί ξενοδοχειακή επιχείρηση στην περιοχή στην οποία κατέλυσε ο πε­λάτης,
  • ότι δεν είναι κατ' επάγγελμα ξενοδόχος,
  • ότι ο ενάγων δεν είναι πελάτης, αλλά επι­σκέπτης, τρίτος κ.λ.π.,
  • ότι τα πράγματα δεν εισκομίσθηκαν νό­μιμα,
  • ότι είχε απαγορεύσει από δικαιολογημέ­νη επαρκώς αιτία την εισκόμιση των πραγμάτων στο ξενοδοχείο και ο πελάτης τα εισκόμισε παρά τη γνώση της απαγό­ρευσης ή όφειλε να γνωρίζει αυτήν και
  • τους λόγους απαλλαγής από την ευθύνη του, ότι δηλαδή η ζημία οφείλεται στον ίδιο τον πελάτη ή τα συνοδεύοντα πρόσωπα, ότι η ζημία προκλήθηκε από ανώτερη βία ή από απρόβλεπτο τυ­χαίο γεγονός και ότι η ζημία οφείλεται στην ιδιάζουσα φύση του αντικειμέ­νου.

•   ότι τα πράγματα αυτά εβλάβησαν, κατα­στράφηκαν ή κλάπηκαν και ότι έχουν την αιτούμενη αξία. Για την εκτίμηση της αξίας της ζημίας επιτρέπεται η δια μαρτύρων απόδειξη, αφού λόγω της ιδιάζουσας σχέ­σης ξενοδόχου και πελάτη ουδέποτε ζητείται ούτε λαμβάνεται απόδειξη του είδους, της ποσότητας ή της αξίας των αντικειμέ­νων που εισκομίζονται.

Σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του πελάτη, ο εναγόμενος ξενοδόχος μπο­ρεί να αμυνθεί αφού αποδείξει:

Τέλος, οι λόγοι μείωσης της υποχρέωσης του καταβολής πλήρους αποζημίωσης τους οποίους μπορεί να προβάλει εί­ναι ότι στη ζημία συντέλεσε και ο πελάτης ή τα πρόσωπα που τον συνοδεύουν ή ακόμη ότι η πραγματική αξία των εισκομισθέντων μειώνεται, αφού αυ­τά ήταν μεταχειρισμένα και όχι καινούρια και θα πρέπει συνεπώς να γίνει μείωση στις αναφερόμενες αγοραίες τιμές κατά 35% τουλάχιστον.

Με όλα όσα εκτέθηκαν ανωτέρω γίνεται εύκολα αντιληπτό από τον καθένα πόσο σημαντικό γεγονός είναι για τον επιχειρη­ματία που δραστηριοποιείται στον τουρι­στικό χώρο να ενεργεί και να αποφασίζει για θέματα που αφορούν στην επιχείρηση του με ιδιαίτερη προσοχή και μόνον κατό­πιν υποδείξεων και συμβουλών από εξει­δικευμένους σε θέματα τουρισμού επι­στήμονες, οι οποίοι θα συμβάλουν απο­φασιστικά στην αποτελεσματικότερη επί­τευξη των στόχων που αυτός έθεσε.

Διαβάστηκε 5505 φορές

Περιοχή Μελών

Σύνδεση
x
Εγγραφή
x


sete  podix  olive

Επικοινωνία

 
  +302810281492
  +302810281492
  Μουγλών & Δημοκρατίας, 71601
Ν. Αλικαρνασσός - Ηράκλειο - Κρήτη

Get Social